news 183 01aНе­щодав­но, 1 черв­ня у Ль­вові відбув­ся пер­ший сту­дентсь­кий забіг «Зе­лена ми­ля». Дис­танцію дов­жи­ною в од­ну ми­лю те­риторією Стрий­сько­го пар­ку по­дола­ли близь­ко 300 сту­дентів універ­си­тетів і ко­леджів Львівсь­кої об­ласті.

Участь у забігу бу­ла доб­ровіль­на, але найбіль­шу кількість учас­ників ста­нови­ла студіююча мо­лодь Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва, Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету без­пе­ки життєдіяль­ності та Національ­но­го лісо­технічно­го універ­си­тету Ук­раїни.

Вод­но­час, чи­сель­на пе­рева­га не поз­на­чилась не ре­зуль­та­тах, і перші місця ви­боро­ли предс­тав­ни­ки інших нав­чаль­них зак­ладів. Пер­шим се­ред хлопців до фінішу добіг сту­дент Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри На­зар Шти­юк із ре­зуль­та­том 4 хв 31 сек, а се­ред дівчат з ча­сом 6 хв. 16 сек тріум­фу­вала Мар’яна Лю­та, що нав­чаєть­ся у Львівсь­ко­му дер­жавно­му універ­си­теті внутрішніх справ. Брон­зові і срібні кубки ви­боро­ли Сте­пан Ко­новал (Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет імені Да­нила Га­лиць­ко­го) та Олек­сандр Гос­по­дарик (Національ­ний лісо­технічний універ­си­тет Ук­раїни), Ан­на-Марія Рад­ченко (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка») та Га­лина Ди­ран­чук (Львівсь­кий ко­ледж еко­номіки і пра­ва) відповідно се­ред хлопців та дівчат.

Ос­таннім у забігу фінішу­вав «Во­лодь­ка» з «Країни У», ак­тор та сце­нарист Та­раc Стад­ниць­кий, який прий­шов підтри­мати мо­лодь у їх на­маган­нях зай­ма­тися спор­том. Та­рас привітав учас­ників та вистрілом із пісто­лета дав старт забігу. Участь у це­ремонії відкрит­тя та на­город­ження та­кож взя­ли го­лова об­ласно­го відділен­ня Національ­но­го олімпій­сько­го коміте­ту у Львівській об­ласті Юрій Ту­рянсь­кий, го­лова орг­коміте­ту зма­гань Ана­толій Ігна­тович, зас­тупник го­лови комісії куль­ту­ри, мо­лоді та спор­ту Львівсь­кої місь­кої ра­ди Хрис­ти­на Паньків.

«Що­ран­ку після про­буд­ження більшість мо­лоді замість за­ряд­ки пе­ревіряє свої смарт­фо­ни, а в ос­танній день нав­чання,− не й­де в спорт­зал, а гуч­но свят­кує у па­бах. Ми виріши­ли спро­бува­ти зміни­ти цю тен­денцію, зап­ро­пону­вав­ши сту­ден­там ос­танній день пе­ред сесією про­вес­ти не за сто­лом з ке­лихом пи­ва, а спор­тивно у забізі на сим­волічній дис­танції в 1,6 км. Тож 300 сту­дентів ста­ли 300 спар­танця­ми, з яких, я сподіва­юся, бра­тимуть прик­лад інші,» – так по­яс­нив ініціати­ву що­до про­веден­ня забігу на­чаль­ник Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни Ана­толій Ігна­тович.

Забіг «Зе­лена ми­ля» про­водив­ся впер­ше та відбу­вав­ся в усіх містах Ук­раїни. У Ль­вові захід ор­ганізу­вали Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни, Львівсь­ке об­ласне то­варист­во сту­дентів «Гарт» та відділен­ня Національ­но­го Олімпій­сько­го коміте­ту у Львівській об­ласті (го­лова відділен­ня Юрій Ту­рянсь­кий).

За ма­теріла­ми сай­ту Галінфо