news 2019 02 Festival edynoborstv Kolag 4x1 17 груд­ня відбув­ся тра­дицій­ний турнір «Фес­ти­валь єди­ноборств», який об’єднав 5 видів спор­ту (ка­рате, дзю­до, ку­до, кік-бок­синг, айкідо).

Зма­ган­ня про­води­лось Львівсь­ким об­ласним спор­тивним то­варист­вом «Гарт» за підтрим­ки уп­равління мо­лоді та спор­ту Львівсь­кої місь­кої ра­ди та Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Львівсь­кої місь­кої ра­ди.

На­пере­додні, відбу­лись відбіркові поєдин­ки, пе­реможці яких бо­ролись у фіна­лах. На зма­ганні па­нува­ла щас­ли­ва ат­мосфе­ра, ад­же учас­ни­ки ма­ли змо­гу про­демонс­тру­вати свої вміння у об­ра­ному виді єди­ноборс­тва й по­бачи­ти та поділи­тись досвідом з ко­лега­ми з інших видів.

Прес-служ­ба СТС «Гарт»