Ходь­ба — найбільш підхо­дящий варіант фізич­ної ак­тивності для лю­дей різно­го віку і рівня фізич­ної підго­тов­ки. Ба­гатьом відо­мий той факт, що ходь­ба помірно­го тем­пу ду­же ко­рис­на.

Ходь­ба зни­жує рівень «шкідли­вого» хо­лес­те­рину, стабілізує кров’яний тиск і до­пома­гає поліпши­ти трав­лення і навіть зни­жує ри­зик зах­во­рюван­ня зас­ту­дою.

porady-03Щоб от­ри­мати мак­си­мум ко­ристі від ходь­би, не­обхідно, на­сам­пе­ред, звер­ну­ти ува­гу на темп.

Дот­ри­му­ючись помірно­го тем­пу — 100 кроків за хви­лину (два кро­ки в се­кун­ду), — слід хо­дити не менш ніж півго­дини на день. Од­нак досліджен­ня, про­веде­не вче­ними Універ­си­тету Мас­са­чусет­су, по­каза­ло, що біль­шості лю­дей не під си­лу такі на­ван­та­жен­ня.

За до­помо­гою ак­се­леро­мет­ра в екс­пе­рименті бу­ли вив­чені звич­ки біль­ше 3700 лю­дей. Ре­зуль­та­ти по­каза­ли, що в потрібно­му темпі лю­ди ру­хали­ся не біль­ше 7 хви­лин в день. При цьому близь­ко 5 го­дин під час нес­пання во­ни не ру­хали­ся зовсім. Вчені прий­шли до сум­но­го вис­новку: більшість з нас хо­дять за­над­то повіль­но, щоб от­ри­мува­ти від цього ко­ристь.

Ба­гато на­уко­вих досліджень підтверд­жу­ють той факт, що гіпо­динамія (си­дячий спосіб жит­тя) підви­щує ри­зик пе­ред­часної смерті.

Біль­ше ко­ристі від ходь­би

1. Виз­начте для се­бе, ко­ли і скіль­ки ча­су на день ви мо­жете приділи­ти ходьбі.
2. Хо­роше зруч­не взут­тя для спор­тивної ходь­би, лег­кий і в той же час теп­лий одяг.
3. До­давай­те по кіль­ка кроків до що­ден­ної ак­тивності.
4. Про­гулян­ка в ком­панії — не тіль­ки гар­ний відпо­чинок, але й відмінна мо­тивація до збіль­шен­ня фізич­но­го на­ван­та­жен­ня.
5. Пос­ту­пово збіль­шуй­те дис­танцію та швидкість, включіть в марш­рут кіль­ка до­дат­ко­вих підйомів.

Пам’ятай­те, що перші 2–4 тижні мо­жуть бу­ти са­мими склад­ни­ми у ви­конанні прог­ра­ми фізич­ної ак­тивності.

По зовнішнім дже­релам.