ПО­ЛОЖЕН­НЯ (про­ект)

про зма­ган­ня се­ред сту­дентів
зак­ладів ви­щої освіти III–IV рівнів ак­ре­дитації
«Універсіада Львівщи­ни – 2020»

 І. За­галь­не по­ложен­ня

Зма­ган­ня про­водять­ся з ме­тою:

  • ши­роко­го за­лучен­ня сту­дентів, кур­сантів, аспірантів та інтернів до за­нять фізич­ною куль­ту­рою та спор­том, про­паган­ди здо­рово­го спо­собу жит­тя;
  • ак­тивізації фізкуль­тур­но-спор­тивної ро­боти, роз­витку ма­сово­го спор­ту, груп спор­тивно­го вдос­ко­нален­ня, ви­щої спор­тивної май­стер­ності та спор­ту ви­щих до­сяг­нень у зак­ла­дах ви­щої освіти ІІІ-IV рівнів ак­ре­дитації (далі – ЗВО);
  • підви­щен­ня ефек­тивності збірних ко­манд з видів спор­ту у ЗВО;
  • оцінки ефек­тивності ро­боти вик­ла­дачів, спорт­клубів та ка­федр з роз­витку спор­ту ви­щих до­сяг­нень, ма­сово­го спор­ту у ЗВО;
  • відбо­ру сильніших спорт­сменів до скла­ду збірних ко­манд Львівщи­ни для участі в Універсіадах Ук­раїни та інших все­ук­раїнсь­ких зма­ган­нях.

Зма­ган­ня се­ред сту­дентів ЗВО за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни» про­водять­ся по­етап­но.

Пер­шим ета­пом зма­гань є ма­сові за­ходи, що три­ва­ють про­тягом ро­ку – це зма­ган­ня у ЗВО з ма­сових видів спор­ту, фізкуль­тур­но-спор­тивні кон­курси, фес­ти­валі здо­ров’я і спор­ту, на ос­нові ініціати­ви і са­модіяль­ності ко­лек­тивів ЗВО, у нав­чаль­них гру­пах, кур­сах, фа­куль­те­тах, у сту­дентсь­ких гур­то­жит­ках, оз­до­ров­чо-спор­тивних та­борах, спор­тивних секціях, оз­до­ров­чих гру­пах, спор­тивних клу­бах та інших об’єднан­нях ЗВО.

У фізкуль­тур­но-спор­тивних за­ходах бе­руть участь: сту­ден­ти, аспіран­ти, вик­ла­дачі, співробітни­ки вузів і чле­ни їх сімей, які прой­шли по­перед­ню підго­тов­ку і ма­ють до­пуск ліка­ря до зма­гань.

Термін, прог­ра­му, склад учас­ників, по­рядок про­веден­ня зма­гань у ЗВО виз­на­ча­ють ор­ганізації, що їх про­водять, з ура­хуван­ням мак­си­маль­но­го за­лучен­ня сту­дентів до цих за­ходів.

Дру­гий етап – фінальні зма­ган­ня се­ред збірних ко­манд ЗВО за прог­ра­мою зма­гань «Універсіада Львівщи­ни»  про­водить­ся згідно да­ного по­ложен­ня. (пов­ний текст про­ек­ту По­ложен­ня)


Ка­лен­дар про­веден­ня зма­гань «Універсіада Львівщи­ни − 2020»

Ува­га: усі про­позиції та за­ува­жен­ня що­до По­ложен­ня про зма­ган­ня «Універсіада Львівщи­ни – 2020» про­симо над­си­лати на на­шу пош­ту: lv.sts.gart@me­ta.ua