img009-1про зма­ган­ня
се­ред сту­дентів ВНЗ ІІІ-ІV р. а.
«Універсіада Львівщи­ни — 2014»

 І. За­галь­не по­ложен­ня

Зма­ган­ня про­водять­ся з ме­тою:

  • —      ак­тивізації фізкуль­тур­но-спор­тивної ро­боти, роз­витку ма­сово­го спор­ту, груп спор­тивно­го вдос­ко­нален­ня ви­щої спор­тивної май­стер­ності та спор­ту ви­щих до­сяг­нень у ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах ІІІ-ІV рівнів ак­ре­дитації;
  • —      підви­щен­ня ефек­тивності ро­боти нав­чаль­но-тре­нуваль­них груп, збірних ко­манд з видів спор­ту у ВНЗ;
  • —      оцінки ефек­тивності ро­боти вик­ла­дачів, спор­ту­лубів та ка­федр з роз­витку спор­ту ви­щих до­сяг­нень, ма­сово­го спор­ту у ВНЗ.

Зма­ган­ня се­ред сту­дентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни — 2014»  про­водять­ся по­етап­но.

Пер­шим, найбільш важ­ли­вим і ма­совим ета­пом зма­гань є ма­сові за­ходи, що три­ва­ють  про­тягом 2014 ро­ку: це внутрівузівські зма­ган­ня з ма­сових видів спор­ту, фізкуль­тур­но-спор­тивні кон­курси, фес­ти­валі здо­ров’я і спор­ту, на ос­нові ініціати­ви і са­модіяль­ності ко­лек­тивів ВНЗ, у нав­чаль­них гру­пах, кур­сах, фа­куль­те­тах, у сту­дентсь­ких гур­то­жит­ках, оз­до­ров­чо-спор­тивних та­борах,   спор­тивних секціях, оз­до­ров­чих гру­пах, спор­тивних клу­бах та інших об’єднан­нях ВНЗ.

У фізкуль­тур­но-спор­тивних за­ходах  бе­руть участь: сту­ден­ти, аспіран­ти, вик­ла­дачі, співробітни­ки вузів і чле­ни їх сімей, які прой­шли по­перед­ню підго­тов­ку і ма­ють до­пуск ліка­ря до зма­гань.

Термін, прог­ра­му, склад учас­ників, по­рядок про­веден­ня зма­гань у ВНЗ виз­на­ча­ють ор­ганізації, що їх про­водять, з ура­хуван­ням мак­си­маль­но­го за­лучен­ня сту­дентів до цих за­ходів.

Дру­гий етап фінальні зма­ган­ня се­ред збірних ко­манд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за прог­ра­мою зма­гань «Універсіада Львівщи­ни — 2014»  про­водить­ся (вес­на, осінь) згідно да­ного по­ложен­ня. (пов­ний текст по­ложен­ня)


ДО ВІДО­МА КЕРІВНИКІВ КА­ФЕДР, ГОЛІВ СПОРТ­КЛУБІВ ВНЗ

Крім зма­гань за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни — 2014» у по­точ­но­му році бу­дуть про­ведені, за уз­годжен­ням,  відкриті куб­ки ок­ре­мих ВНЗ з бо­роть­би на по­ясах, пла­ван­ня, бас­кетбо­лу, тан­цю­валь­ної аеробіки та інші з мож­ли­вим зап­ро­шен­ня ко­манд ВНЗ з по­за меж Львівщи­ни.

Об­ласне відділен­ня коміте­ту фіз. ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни та Львівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во «Гарт» бу­дуть мак­си­маль­но спри­яти цим ВНЗ у про­веденні та­ких зма­гань та ор­ганізацій­но і по мож­ли­вості ма­теріаль­но їм спри­яти.

Про­симо ВНЗ, інші зацікав­лені сту­дентські ор­ганізації по­дава­ти свої про­позиції на елект­рон­ну ад­ре­су спорт­то­варист­ва «Гарт» (lv.sts.gart@me­ta.ua).