palacsportuЛьвівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во сту­дентів «Гарт» (СТС «Гарт»), яке ство­рено 30.05 2002р., є ко­лек­тивним чле­ном спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ук­раїни,  про­дов­жує тра­диції спор­тивних то­вариств «Ук­раїна» яке бу­ло зас­но­ване 26.11.1911 ро­ку, сту­ден­та­ми Львівсь­ко­го універ­си­тету і Львівсь­кої політехніки та ви­пуск­ни­ками Ук­раїнсь­кої ака­демічної гімназії міста Ль­во­ва, а та­кож сту­дентсь­ко­го спор­тивно­го то­варист­ва «Бу­ревісник».

СТС «Гарт» охоп­лює спор­тивні осе­ред­ки всіх ви­щих нав­чаль­них зак­ладів III – IV рівня ак­ре­дитації Львівщи­ни.

Ме­та діяль­ності то­варист­ва є об’єднан­ня своїх членів для за­дово­лен­ня і за­хис­ту спіль­них спор­тивних і фізкуль­тур­но-оз­до­ров­чих інте­ресів та спри­ян­ня роз­витку фізич­но­го ви­хован­ня, фізич­ної куль­ту­ри, спор­ту і са­модіяль­но­го спор­тивно­го ру­ху.

Ос­новни­ми зав­дання­ми то­варист­ва є:

спри­ян­ня ор­ганізації та про­веден­ню се­ред сту­дентів, на­уко­во-пе­дагогічних працівників, учнівсь­кої мо­лоді та на­селен­ня Львівщи­ни спор­тивних і фізкуль­тур­но-оз­до­ров­чих за­ходів (зма­гань, турнірів, фес­ти­валів, спар­такіад, спор­тивних свят), в то­му числі і міжна­род­них;

спри­ян­ня роз­робці і ре­алізації прог­рам підго­тов­ки сту­дентів – спорт­сменів ви­сокої спор­тивної май­стер­ності, ство­рен­ню спри­ят­ли­вих умов провідним вузівсь­ким ко­ман­дам для за­без­пе­чен­ня їх вис­тупів на Ук­раїнсь­ких та Всесвітніх Універсіадах, Чемпіона­тах Світу та Євро­пи се­ред сту­дентів, інших зма­ган­нях;

здій­снен­ня до­помо­ги нав­чаль­ним та по­зашкіль­ним зак­ла­дам освіти, на­уко­вим ор­ганізаціям, гро­мадя­нам в ор­ганізації ро­боти спор­тивних клубів, клубів за спор­тивни­ми або фізкуль­тур­но-оз­до­ров­чи­ми інте­реса­ми;

роз­ви­ток і зміцнен­ня зв’язків з міжна­род­ни­ми вузівсь­ки­ми, на­уко­вими, спор­тивни­ми та інши­ми ор­ганізаціями, фе­дераціями, асоціаціями, об’єднан­ня­ми;

спри­ян­ня соціаль­но­му та пра­вово­му за­хис­ту інте­ресів своїх членів, спорт­сменів, тре­нерів, тур­бо­та про ве­теранів сту­дентсь­ко­го спор­ту;

спри­ян­ня про­паганді і по­пуля­ризації пе­редо­вих форм, ме­тодів і за­собів фізич­но­го ви­хован­ня, фізич­ної куль­ту­ри, спор­ту і са­модіяль­но­го фізкуль­тур­но-спор­тивно­го ру­ху се­ред мо­лоді.

Для до­сяг­нення своєї ме­ти та ви­конан­ня зав­дань то­варист­во, у вста­нов­ле­ному за­коно­давс­твом по­ряд­ку, мо­же;

предс­тав­ля­ти та за­хища­ти свої пра­ва і пра­ва своїх членів у дер­жавних та гро­мадсь­ких ор­га­нах, гос­по­дарсь­ких і тре­тей­ських су­дах.

роз­повсюд­жу­вати інфор­мацію про свою діяльність, про­пагу­вати свої ідеї і цілі;

зас­но­вува­ти за­соби ма­сової інфор­мації;

здій­сню­вати міжна­родні зв’яз­ки та роз­ви­вати співробітницт­во з гро­мадя­нами, гро­мадсь­ки­ми ор­ганізаціями, ус­та­нова­ми інших дер­жав з пи­тань, що вхо­дять до зав­дань то­варист­ва.

Щорічно Львівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во сту­дентів «Гарт» спіль­но з об­ласним уп­равлінням коміте­ту фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОНМ­СУ, Міжвузівсь­кою на­уко­во – ме­тодич­ною комісією з фізич­но­го ви­хован­ня, здо­ровя і спор­ту про­водить комп­лексні ба­гато етапні зма­ган­ня «Універсіада Львівщи­ни» з 36 видів спор­ту, в яких на всіх ета­пах, щорічно прий­має участь до 50 ти­сяч сту­дентів.

Се­ред здо­бутків Львівсь­ких сту­дентів на­горо­ди най­ви­щого ґатун­ку: ме­далі Олімпій­ських ігор – Олек­сандр Петрів – зо­лота ме­даль Олімпій­ських ігор в Пекіні – сту­дент Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, Андрій Стад­ник та Оль­га Ко­роб­ка – срібні при­зери Олімпій­ських ігор в Пекіні – відповідно сту­дент Ук­раїнсь­кої Ака­демії дру­карс­тва та сту­дент­ка Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету, Яна Ши­мякіна, Анфіса Поч­ка­лова, Ігор Ши­меч­ко, Юлія Благіня, Олек­санд­ра Ко­гут – пе­реможці та при­зери Чемпіонатів Світу, Євро­пи, Всесвітніх Універсіад – сту­ден­ти Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри.

Се­ред сту­дентів Львівщи­ни нав­чаєть­ся: 27 Май­стрів спор­ту міжна­род­но­го кла­су; 193  Май­стрів спор­ту Ук­раїни; 134  Пе­реможців та при­зерів Чемпіонатів Світу та Євро­пи.