Nnews2021 03Це­ремонія зак­риття Ігор ХХХІІ Олімпіади, на якій ук­раїнські спорт­сме­ни ви­боро­ли 19 ме­далей, відбу­деть­ся сьогодні в 14:00 за київсь­ким ча­сом в Токіо.

news2021 02 06 1805818546256437 4299223471147326535 nКон­курс­на ра­да Прог­ра­ми підтрим­ки міжрегіональ­ної співпраці «Зміни­мо країну ра­зом» офіцій­но да­ли старт ре­алізації проєкту «Роз­ши­рен­ня спор­тивних го­ризонтів» у Львівській об­ласті, підпи­сав­ши гран­тові до­гово­ри між пе­ремож­ця­ми та ор­ганіза­тором кон­курсу Асоціацією «Євро­регіон Кар­па­ти – Ук­раїна»

news20021 01 20200221103208

Ша­новні ко­леги!

Міжна­род­ний день спор­ту на бла­го ми­ру та роз­витку весь світ відзна­чає сьогодні, 6 квітня!

Ця да­та оз­на­чає, що здо­ровий спосіб жит­тя, фізич­на та інте­лек­ту­аль­на ак­тивність – за­пору­ка за­галь­но­го процвітан­ня й доб­ро­буту.

Не­хай цей день ста­не мо­тивацією для кож­но­го і спря­мовує на ви­роб­лення го­лов­них універ­саль­них ціннос­тей спор­ту: спра­вед­ли­вості, чес­ної гри, дис­ципліни, зла­год­же­ності в ро­боті ко­ман­ди, по­ваги до опо­нентів та пра­вил гри.

Вітаю та ба­жаю спор­тивних і осо­бис­тих до­сяг­нень!

Пре­зидент Спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ук­раїни,
рек­тор НУФВ­СУ Євгеній Імас

news 2019 02 Festival edynoborstv Kolag 4x1 17 груд­ня відбув­ся тра­дицій­ний турнір «Фес­ти­валь єди­ноборств», який об’єднав 5 видів спор­ту (ка­рате, дзю­до, ку­до, кік-бок­синг, айкідо).