ПО­ЛОЖЕН­НЯ

про зма­ган­ня се­ред сту­дентів
ви­щих нав­чаль­них зак­ладів III–IV р.а.
«Універсіада Львівщи­ни – 2018»

 І. За­галь­не по­ложен­ня

Зма­ган­ня про­водять­ся з ме­тою:

  • ак­тивізації фізкуль­тур­но-спор­тивної ро­боти, роз­витку ма­сово­го спор­ту, груп спор­тивно­го вдос­ко­нален­ня ви­щої спор­тивної май­стер­ності та спор­ту ви­щих до­сяг­нень у ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах ти­пу інсти­тут, ака­демія, універ­си­тет (далі – ВНЗ);
  • підви­щен­ня ефек­тивності ро­боти нав­чаль­но-тре­нуваль­них груп, збірних ко­манд з видів спор­ту у ВНЗ;
  • оцінки ефек­тивності ро­боти вик­ла­дачів, спорт­клубів та ка­федр з роз­витку спор­ту ви­щих до­сяг­нень, ма­сово­го спор­ту у ВНЗ.

Зма­ган­ня се­ред сту­дентів ВНЗ за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни — 2018» про­водять­ся по­етап­но.

Пер­шим, найбільш важ­ли­вим і ма­совим ета­пом зма­гань є ма­сові за­ходи, що три­ва­ють про­тягом  2018 ро­ку – це зма­ган­ня у ВНЗ з ма­сових видів спор­ту, фізкуль­тур­но-спор­тивні кон­курси, фес­ти­валі здо­ров’я і спор­ту, на ос­нові ініціати­ви і са­модіяль­ності ко­лек­тивів ВНЗ, у нав­чаль­них гру­пах, кур­сах, фа­куль­те­тах, у сту­дентсь­ких гур­то­жит­ках, оз­до­ров­чо-спор­тивних та­борах, спор­тивних секціях, оз­до­ров­чих гру­пах, спор­тивних клу­бах та інших об’єднан­нях ВНЗ.

У фізкуль­тур­но-спор­тивних за­ходах бе­руть участь: сту­ден­ти, аспіран­ти, вик­ла­дачі, співробітни­ки вузів і чле­ни їх сімей, які прой­шли по­перед­ню підго­тов­ку і ма­ють до­пуск ліка­ря до зма­гань.

Термін, прог­ра­му, склад учас­ників, по­рядок про­веден­ня зма­гань у ВНЗ виз­на­ча­ють ор­ганізації, що їх про­водять, з ура­хуван­ням мак­си­маль­но­го за­лучен­ня сту­дентів до цих за­ходів.

Дру­гий етап – фінальні зма­ган­ня се­ред збірних ко­манд ВНЗ за прог­ра­мою зма­гань «Універсіада Львівщи­ни — 2018»  про­водить­ся (вес­на, осінь) згідно да­ного по­ложен­ня. (пов­ний текст про­ек­ту По­ложен­ня)


Ка­лен­дар про­веден­ня зма­гань «Універсіада Львівщи­ни −2018»

Ува­га: усі про­позиції та за­ува­жен­ня що­до По­ложен­ня про зма­ган­ня «Універсіада Львівщи­ни – 2018» про­симо над­си­лати на на­шу пош­ту: lv.sts.gart@me­ta.ua

 

«Зат­верд­же­но»
Рішен­ням ви­кон­ко­му СТС «Гарт»
від 21.02.2019 ро­ку про­токол № 1

Підсум­ки
міжвузівсь­ких зма­гань
«Універсіада Львівщи­ни – 2018»

Про­тягом 2018 ро­ку Львівсь­ким об­ласним відділен­ням Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни спіль­но з Львівсь­ким об­ласним спор­тивним то­варист­вом «Гарт» та міжвузівсь­кою на­уко­во-ме­тодич­ною комісією з фізич­но­го ви­хован­ня, здо­ров’я і спор­ту бу­ло про­веде­но комп­лекс спор­тивно-ма­сових за­ходів зі сту­ден­та­ми ВНЗ ІІІ-ІV р.а., ос­новни­ми з яких бу­ли об­ласні зма­ган­ня се­ред сту­дентів за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни – 2018».