phoca thumb l ss2022 07 01Ме­даль­ний залік на 29 лип­ня: 11 зо­лотих, 16 срібних, 15 брон­зо­вих ме­далей.

Тхек­вондо (ВТФ).
Збірна універ­си­тетів Ук­раїни здо­була 4 ме­далі у розділі ке­ругі:
2 зо­лоті − Олек­сандр То­поров та Олек­сандр Дзю­ба
1 срібну ме­даль − Еріка Бригіда
1 брон­зо­ву ме­даль − Марія Ла­бузо­ва

Ка­рате.
Розділ куміте. Збірна ко­ман­да Півден­но­ук­раїнсь­ко­го національ­но­го пе­дагогічно­го універ­си­тету імені К. Д. Ушинсь­ко­го Ук­раїни у ко­манд­но­му заліку от­ри­мала брон­зу, а та­кож наші спорт­сме­ни в осо­бис­то­му заліку здо­були 6 брон­зо­вих ме­далей:

  • Да­рина Єрва­чова
  • Да­вид Шатрхін
  • Олек­сандр Ка­рась
  • Віктор Шев­ченко
  • Ерік Ра­гозен­ко
  • Най­да Ва­лен­тин

Бадмінтон.
Предс­тав­ни­ки Національ­но­го технічно­го універ­си­тету «Харківсь­кий політехнічний інсти­тут» ви­боро­ли брон­зу у пар­но­му міксі.
Жіно­ча па­ра Національ­но­го універ­си­тету ко­раб­ле­буду­ван­ня ім. адміра­ла Ма­каро­ва вий­шла у фінал.

Ганд­бол.
Жіно­ча ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри пе­ремог­ла ко­ман­ду з Франції  і вий­шла у фінал.

Ме­даль­ний залік 14-го дня Євро­пей­ських універ­си­тетсь­ких ігор.

Бас­кетбол.
Жіно­ча ко­ман­да При­кар­патсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Ва­силя Сте­фани­ка пос­ту­пила­ся в зав­зятій бо­ротьбі ко­манді з Ру­мунії з ра­хун­ком 44:54.

Віри­мо в на­шу пе­ремо­гу та впев­не­но кро­куємо до неї!

Сла­ва Ук­раїні!

За ма­теріала­ми Спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ук­раїни