1. Пра­пор – Спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт» ви­кона­ний в ук­раїнсь­ких національ­них кольорах розміром 150 см. х 100см., верх­ня час­ти­на пра­пору синього кольору, ниж­ня жов­то­го кольору. В цент­ральній час­тині пра­пору з зміщен­ням впра­во розміще­ний ло­готип спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ук­раїни з над­пи­сом по ко­лу Львівсь­ка об­ласна спор­тивна сту­дентсь­ка спілка, в лівій час­тині пра­пору вер­ти­каль­но розміще­ний над­пис ГАРТ.
  2. Ло­готип – Ло­готип спілки ви­кона­ний у формі не­завер­ше­ного ова­лу біго­вих    доріжок спор­тивно­го стадіону, верх­ня ліва час­ти­на яко­го ви­кона­на в кольорах пра­пору Ук­раїни. В се­редині ло­готи­пу розміщені зіроч­ки в кольорах, які сим­волізу­ють п’ять кон­ти­нентів зем­ної кулі та при­належність спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ук­раїни до Всесвітньої фе­дерації сту­дентсь­ко­го спор­ту FI­SU, як ко­лек­тивно­го чле­на цієї ор­ганізації.
  3. Осе­ред­ки – об­ласно­го СТС «Гарт» (спор­тивні клу­би, спор­тивні сту­дентські спілки, інші спор­тивні сту­дентські ут­во­рен­ня ВНЗ) мо­жуть ма­ти інші кольори, а та­кож в рам­ках спор­тивних секцій та клубів з видів спор­ту, інші наз­ви, що ви­ника­ють з спон­сорсь­ких умов, але обов’яз­ко­во по­винні ма­ти ло­готип спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ук­раїни.
  4. Керівницт­во Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт» ви­корис­то­вує пе­чат­ку круг­лої фор­ми з сло­вом «Гарт» в се­редині та над­пи­сом по ко­лу Львівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во.