2019 napoli new

Ме­даль­ний залік ХХX Всесвітньої літньої Універсіади-2019Машинний перекладСпортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

phoca thumb l 30706023 2071400146470214 3378455712081379328 naЗа­вер­ши­лись зма­ган­ня з гре­ко-римсь­кої бо­роть­би за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни», участь в яких взя­ли предс­тав­ни­ки 8-ми нав­чаль­них зак­ладів.

fbЗ 23 по 27 квітня у більярд­но­му клубі «ZO­VEX», що на вул. Зе­леній 147 (ТЦ «Ар­сен», 2-й по­верх), відбу­вати­меть­ся чемпіонат Ль­во­ва се­ред сту­дентсь­кої мо­лоді. Сту­ден­ти зма­гати­муть­ся у трьох ка­тегоріях: пул 8 (чо­ловіки), пул 8 (жінки) і віль­на піраміда (чо­ловіки та жінки).

phoca thumb l IMG 3818aВпро­довж чо­тирьох днів сту­ден­ти 7-ти вишів зма­гались за лідерс­тво на базі спор­тивно­го комп­лек­су Львівсь­ко­го націо­наль­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка.

news 181 01 IMG 20180313 105802aСер­бо  Євген  Ва­силь­вич – стар­ший вик­ла­дач ка­фед­ри фізич­но­го ви­хован­ня Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» Го­лова спор­тивно­го клу­бу універ­си­тету.

Стрель­биць­кий  Лю­бомир  Во­лоди­миро­вич – до­цент, відповідаль­ний за спор­тивну ро­боту ка­фед­ри фізич­но­го ви­хован­ня і здо­ровя Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Д. Га­лиць­ко­го.

Вітаємо на­ших ко­лег, з по­чес­ною на­горо­дою, ба­жаємо міцно­го здо­ровя, по­даль­ших до­сяг­нень у роз­витку сту­дентсь­ко­го спор­ту, підго­товці спорт­сменів ви­щої спор­тивної май­стер­ності.

Ви­кон­ком Львівсь­ко­го об­ласно­го СТС «Гарт»