2019 napoli new

Ме­даль­ний залік ХХX Всесвітньої літньої Універсіади-2019Спортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

phoca thumb l IMG 5eda6320a07ebbe1b77763dc9867a290 VУчас­ни­ками зма­гань бу­ли сту­ден­ти 6-ти зак­ладів ви­щої освіти, зок­ре­ма збірні Львівсь-ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Д. Га­лиць­ко­го та Львівсь­кої національ­ної ака­демії мис­тецтв та Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го.

phoca thumb l 2018 06 10 095010aДру­гий рік поспіль спорт­сме­ни Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го ста­ють чемпіона­ми на ки­лимі у зма­ган­нях Універсіади Львівщи­ни з дзю­до.

phoca thumb l plyag voleybol 01aЦього ро­ку впер­ше відбу­лися зма­ган­ня з пляж­но­го во­лей­бо­лу се­ред сту­дентів зак­ладів ви­щої освіти за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни – 2018» се­ред чо­ловічих та жіно­чих ко­манд. Спорт­сме­ни де­монс­тру­вали май­стерність на спор­тивній базі Львівсь­ко­го ко­лед­жу Дер­жавно­го універ­си­тету те­леко­мунікацій з 30 по 31 трав­ня. До зма­гань до­пус­ка­лися дві ко­ман­ди від нав­чаль­но­го зак­ла­ду. Кра­щий ре­зуль­тат однієї з ко­манд ішов в залік ви­щому зак­ла­ду освіти.

phoca thumb l 32686178 1868692409861243 1173985647724068864 nУніверсіада Львівщи­ни з важ­кої ат­ле­тики цьогоріч відбу­валась у приміщенні КДЮСШ «Ат­лет», ад­же спеціалізо­вані за­ли вишів ре­мон­ту­ють­ся, щоб з осені ста­ти но­вими май­дан­чи­ками для важ­ко­ат­летів. Вже тра­дицій­но за пе­ремо­гу зма­гали­ся спорт­сме­ни – предс­тав­никм 6-ти вишів Львівщи­ни.