phoca thumb l ss2022 06 01У Лодзі спе­кот­на по­года. Ви­ще + 30 град. Цельсія в тіні. І так са­мо піднімаєть­ся роз­пал бо­роть­би на спор­тивних май­дан­чи­ках EUG 2022. У час­тині зма­гань вже розігра­но ме­далі та виз­на­чено пе­реможців. В інших ви­дах спор­ту все ли­ше по­чинаєть­ся. Сту­дентські Спор­тивні Си­ли Ук­раїни гідно за­хища­ють Честь Пра­порів Універ­си­тетів та Спор­тивну Честь На­шої Слав­ної Ук­раїни

Сьогодні роз­по­чали­ся зма­ган­ня з фут­бо­лу. Пер­ши­ми в бій всту­пили дівча­та. Жіно­ча фут­боль­на ко­ман­да Умансь­ко­го Дер­жавно­го Пе­дагогічно­го Універ­си­тету імені Пав­ла Ти­чини.

Пер­ший су­пер­ник із підгру­пи – силь­на ко­ман­да Універ­си­тету м. Бор­до з Франції. Матч роз­по­чав­ся дружньою це­ремонією вітан­ня ко­манд. Гра закінчи­лася внічию. 0:0. Але це бойова нічия. Во­ротар на­шої Ко­ман­ди «взя­ла» пе­нальті і ней­тралізу­вала вихід «віч-на-віч». Ба­жаємо на­шим фут­болісткам ли­ше Пе­ремог.

Та­кож пер­ший матч про­вела чо­ловіча ко­ман­да Дер­жавно­го Тор­го­во-еко­номічно­го Універ­си­тету. Про­тив­ник – фут­боль­на ко­ман­да Універ­си­тету з міста Тюбінген з Німеч­чи­ни. Наші хлопці не за­лиши­ли шансів су­пер­ни­ку – 3:0. Пер­ша пе­ремо­га.

Дру­га по­лови­на дня бу­ла ча­сом очіку­вань і хви­лювань і для учас­ників і для всієї де­легації: ігри Плей-офф у фут­зал, во­лей­болі та найочіку­ванішим був Фінал з вод­но­го по­ло.

Пер­ши­ми зно­ву бу­ли дівча­та – жіно­ча фут­боль­на ко­ман­да Харківсь­ко­го Національ­но­го Універ­си­тету Еко­номіки імені Си­мона Куз­не­ца. Півфінал. Су­пер­ник – ко­ман­да Універ­си­тету Ліса­бон. Наші кра­суні взя­ли гру під пов­ний конт­роль з пер­ших се­кунд і як ре­зуль­тат − пе­рекон­ли­ва пе­ремо­га 8:4. Ук­раїна у фіналі.

Чо­ловіча ко­ман­да з фут­за­лу Харківсь­ко­го Національ­но­го Універ­си­тету імені В. М. Ка­заріна гра­ла про­ти ду­же силь­ної ко­ман­ди Універ­си­тету Бей­ра Інтеріор з Пор­ту­галії. Хлопці са­мовідда­но би­лися ос­новний час. Нічия 3:3. У серії пе­нальті, яку завж­ди на­зива­ють «спор­тивною ло­тереєю», Фор­ту­на зігра­ла на боці пор­ту­гальців 6:5. Підсум­ко­вий ра­хунок 9:8 на ко­ристь пор­ту­галь­ської ко­ман­ди. І наші хлопці гра­тимуть ли­ше у «втішних фіна­лах».

Во­лей­бол, чо­ловіки, півфінал. Ко­ман­да Сумсь­ко­го Дер­жавно­го Універ­си­тету грає про­ти ко­ман­ди ту­рець­ко­го Універ­си­тету Бей­кент. Це бу­ла гра гідна фіна­лу. Біль­ше трьох го­дин. Бо­роть­ба за ко­жен м'яч. Яск­ра­ва ілюст­рація – ра­хунок дру­гої партії 36:34 за пе­ред­ба­чених пра­вила­ми 25 очків. 3:1 за партіями на ко­ристь ту­рець­ких сту­дентів. Впев­нені, що наші хлопці і вся ко­ман­да зас­лу­гову­ють ли­ше на сло­ва по­дяки. У матчі за третє місце на нас че­кає ко­ман­да Універ­си­тету Ма­заріка з Чехії.

І найочіку­ваніша подія 6-го дня фінал з вод­но­го по­ло − Ко­ман­да Львівсь­ко­го Дер­жавно­го Універ­си­тету Фізич­ної Куль­ту­ри. Про­тив­ник – ко­ман­да Шко­ли Бізне­су Бу­дапешт. Фак­тично – Національ­на збірна ко­ман­да Угор­щи­ни з вод­но­го по­ло. Пе­репов­нені три­буни ба­сей­ну спор­тивно­го цент­ру «За­тока спор­ту». Яке ж бу­ло зди­вуван­ня, ко­ли в Ук­раїнсь­ко­му сек­торі всі по­бачи­ли жіно­чу фут­боль­ну ко­ман­ду Універ­си­тету м. Бор­до, яка у пов­но­му складі прий­шла вболіва­ти та підтри­мати Ук­раїнсь­ку ко­ман­ду з вод­ної по­ло. Фран­цу­жен­ки прий­шли з підго­тов­ле­ними «кри­чал­ка­ми». «Ук­раїна, Ук­раїна, Ук­раїна» скан­ду­вав міжна­род­ний Ук­раїнсь­кий сек­тор. Але наші хлопці не змог­ли повністю відно­витись після вчо­рашнього півфіна­лу. 29:9 на ко­ристь угорців. Ук­раїна має ма­лий Ку­бок і Срібні ме­далі.

Вітаємо львів'ян. Ук­раїнсь­ка ко­ман­да бо­рола­ся са­мовідда­но.

Три­маємо стрій та про­дов­жуємо іти до на­ших спор­тивних Пе­ремог, які до­пома­га­ють бо­роти­ся за на­шу спіль­ну Пе­ремо­гу, підніма­ють мо­раль­ний дух Ук­раїнсь­ко­го Сту­дентства. 

Сла­ва Ук­раїні!

За ма­теріала­ми Спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ук­раїни