П О Л О Ж Е Н Н Я
про ІІІ Спор­тивні ігри Ук­раїни
се­ред ви­щих нав­чаль­них зак­ладів ІІІ-ІV рівнів ак­ре­дитації

1. Ме­та та зав­дання

ІІІ Спор­тивні ігри Ук­раїни се­ред ви­щих нав­чаль­них зак­ладів ІІІ-ІV рівнів ак­ре­дитації про­водять­ся на ви­конан­ня «Дер­жавної прог­ра­ми роз­витку фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту», яка зат­верд­же­на пос­та­новою Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни від 15.11.2006 р. № 1594 і згідно «Ка­лен­дарно­го пла­ну спор­тивно-ма­сових за­ходів Коміте­ту ФВС МОН Ук­раїни на 2012 рік».

За­ван­та­жити повністю до­кумент:
Download this file (Пол.ІІІ-ІУ р.а..doc)По­ложен­ня про ІІІ Спор­тивні ігри