ss2022 01Із 8 по 10 лю­того в Дніпровсь­ко­му національ­но­му універ­си­теті імені Оле­ся Гон­ча­ра про­ходить круг­лий стіл «Роз­ши­рен­ня спор­тивних го­ризонтів», ор­ганізо­ваний за підтрим­ки Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни.

Ціка­вий фор­мат міжрегіональ­но­го круг­ло­го сто­лу зібрав у на­шому універ­си­теті предс­тав­ників ор­ганів дер­жавної вла­ди та де­легацію завіду­вачів ка­федр фізич­но­го ви­хован­ня зак­ладів ви­щої освіти Львівсь­кої об­ласті. Ця зустріч у Дніпрі відбу­ваєть­ся у рам­ках ре­алізації I ета­пу проєкту «Роз­ши­рен­ня спор­тивних го­ризонтів» прог­ра­ми Асоціації ор­ганів місце­вого са­мов­ря­дуван­ня «Євро­регіон Кар­па­ти-Ук­раїна» «Зміни­мо країну ра­зом». Проєкт за­почат­ко­вано Львівсь­ким об­ласним то­варист­вом «Гарт», Львівсь­ким дер­жавним універ­си­тетом фізич­ної куль­ту­ри ім. І. Бо­берсь­ко­го у співпраці із ДНУ «Інсти­тут мо­дернізації змісту освіти» з ме­тою пог­либлен­ня співпраці та обміном досвідом між предс­тав­ни­ками сфе­ри фізич­но­го ви­хован­ня сту­дентсь­кої мо­лоді за­ходу і схо­ду Ук­раїни.

На відкритті учас­ників проєкту привіта­ли: го­лова Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни Ва­дим Сте­цен­ко; на­чаль­ник Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту ФВС МОН Ук­раїни Ана­толій Ігна­тович; зас­тупник на­чаль­ни­ка уп­равління на­уки, ви­щої та про­фесій­но-технічної освіти, на­чаль­ник відділу на­уки, ви­щої освіти та атес­тацій­ної екс­пер­ти­зи де­пар­та­мен­ту освіти і на­уки Дніпро­пет­ровсь­кої ОДА Ми­кола Крав­ченко та про­рек­тор Дніпровсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Оле­ся Гон­ча­ра Дмит­ро Сви­нарен­ко. У своєму віталь­но­му слові Ва­дим Сте­цен­ко роз­ка­зав про ро­боту Коміте­ту ФВС МО­НУ в нап­ря­мах фізич­но­го ви­хован­ня, за­без­пе­чен­ня збіль­шен­ня ру­хової ак­тивності та за­галь­но­го по­силен­ня спор­тивної підго­тов­ки ук­раїнсь­ких сту­дентів. «Наші сту­ден­ти як предс­тав­ни­ки своїх ЗВО ма­ють пра­во на участь у міжна­род­них Універсіадах, Євро­пей­ських іграх, Чемпіона­тах Євро­пи то­що. Тож для їхньої на­леж­ної підго­тов­ки Комітет тра­дицій­но про­водить різно­манітні за­ходи: Універсіади, Сту­дентські ліги, Чемпіона­ти Ук­раїни та інші по­пулярні се­ред мо­лоді спор­тивно-ма­сові за­ходи: Міжна­род­ний день сту­дентсь­ко­го спор­ту, Все­ук­раїнсь­кий забіг «Зе­лена ми­ля», пе­рего­ни Co­ol Ra­ce то­що», – підкрес­лив Ва­дим Гри­горо­вич.

ss2022 02Із по­туж­ностя­ми спор­тивної ба­зи та найбіль­ши­ми здо­бут­ка­ми спорт­сменів-ви­хованців ДНУ гос­тей універ­си­тету оз­найомив про­рек­тор Дмит­ро Сви­нарен­ко. «Дніпровсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Оле­ся Гон­ча­ра має роз­ви­нену спор­тивну ба­зу, яка доз­во­ляє пра­цюва­ти 20 спор­тивним секціям, де зай­ма­ють­ся сту­ден­ти ДНУ­та ви­хованці ДЮСШ олімпій­сько­го ре­зер­ву з вод­но­го по­ло. Так, у ДНУ функціону­ють Па­лац спор­ту та ок­ре­мий спор­тивно-оз­до­ров­чий центр, в яко­му зай­ма­ють­ся близь­ко 2000 сту­дентів, співробітників, членів їхніх сімей та меш­канців міста. На­ша ка­фед­ра фізич­но­го ви­хован­ня і спор­ту, ство­рена ще у 1934 році, не­од­но­разо­во виз­на­вала­ся пе­ремож­цем об­ласних ог­лядів-кон­курсів се­ред ка­федр ЗВО. За всі ро­ки існу­ван­ня на ній підго­тов­ле­но біль­ше 150 май­стрів спор­ту, де­сят­ки чемпіонів Євро­пи, при­зерів та учас­ників Олімпій­ських ігор. Приділя­ти ве­лику ува­гу за­лучен­ню сту­дентсь­кої мо­лоді до за­нять різни­ми ви­дами спор­ту ка­фед­ра фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту ДНУ про­дов­жує і нині. З цією ме­тою в універ­си­теті ре­гуляр­но про­водять­ся міжфа­куль­тетсь­ка спар­такіада, то­вариські зустрічі між гру­пами і фа­куль­те­тами з ігро­вих видів спор­ту й інші спор­тивні свя­та», – відзна­чив Дмит­ро Ми­колайович.

ss2022 03Док­ладніше про роз­ви­ток фізич­но­го ви­хован­ня і спор­ту в Дніпровсь­ко­му національ­но­му універ­си­теті імені Оле­ся Гон­ча­ра учас­ни­кам зустрічі до­повів завіду­вач ка­фед­ри фізич­но­го ви­хован­ня кан­ди­дат на­ук з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту, до­цент Олексій Гор­пи­нич. Зі сво­го бо­ку, на­уко­вими розвідка­ми про функціону­ван­ня сис­те­ми освітянсь­ко­го спор­ту Львівщи­ни та досвід регіону в дер­жавно­му ре­гулю­ванні фізкуль­тур­но-ви­хов­ної діяль­ності ЗВО Ук­раїни з дніпровсь­ки­ми ко­лега­ми поділи­лися завіду­вачі ка­федр фізич­но­го ви­хован­ня ЗВО Львівсь­кої об­ласті.

У по­даль­шо­му дніпровські та львівські фахівці зо­сере­дили­ся на об­го­воренні про­фесій­ної і неп­ро­фесій­ної фізкуль­тур­ної освіти та ре­фор­ми фізич­но­го ви­хован­ня май­бутніх ба­калаврів у вітчиз­няній вищій школі. Ра­зом розмірко­вува­ли над зміною за­галь­но­го підхо­ду до спор­тивно­го ви­хован­ня ук­раїнсь­ких сту­дентів зад­ля пок­ра­щен­ня їхнього пси­хофізич­но­го ста­ну. Особ­ли­вої ува­ги спеціалістів тут зас­лу­жив перс­пек­тивний підхід осо­бистісно-орієнто­вано­го спор­тивно­го ви­хован­ня здо­бувачів освіти на про­тива­гу тілес­но-орієнто­вано­му, який на­разі па­нує в освітній сис­темі Ук­раїни. Усі спільні нап­ра­цюван­ня, про­позиції та ре­комен­дації, що спри­яти­муть по­силен­ню спор­тивної підго­тов­ки сту­дентсь­кої мо­лоді, потім спря­му­ють у ЗВО Дніпро­пет­ровсь­кої і Львівсь­кої об­ластей.

ss2022 04Нап­рикінці засідан­ня круг­ло­го сто­лу на­чаль­ник Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту ФВС МОН Ук­раїни Ана­толій Ігна­тович по­дару­вав ко­легам із ДНУ примірни­ки книг про зна­мени­того ук­раїнсь­ко­го пе­даго­га, фун­да­тора, те­оре­тика і прак­ти­ка ук­раїнсь­кої національ­ної фізич­ної куль­ту­ри Іва­на Бо­берсь­ко­го.

Про­тягом нас­тупних двох днів гості зі Ль­во­ва відвіда­ють інші зак­ла­ди ви­щої освіти Дніпра, Олімпій­ський дім Дніпра, оз­найом­лять­ся зі спор­тивною інфраст­рук­ту­рою на­шого регіону.

16–18 лю­того на ІІ етапі проєкту «Роз­ши­рен­ня спор­тивних го­ризонтів» предс­тав­ни­ки ка­федр фізич­но­го ви­хован­ня та керівни­ки спор­тивних клубів ЗВО Дніпро­пет­ровсь­кої об­ласті відвіда­ють Львівщи­ну та візь­муть участь у подібних фа­хових семіна­рах і круг­лих сто­лах на те­му фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту, що та­кож до­помо­же по­сили­ти зв’яз­ки між регіона­ми.

Інфор­мацій­но-аналітич­не агентство
Дніпровсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету