Спортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

phoca thumb l 02 sp vnz 2019 IMG 6228 resizedХо­роший лікар має бу­ти силь­ний тілом та ду­хом, – так за­ува­жив рек­тор ЛНМУ ім. Да­нила Га­лиць­ко­го, ака­демік НАМН Ук­раїни, про­фесор Бо­рис Зімен­ковсь­кий звер­та­ючись до при­сутніх на відкритті но­вого спор­тивно­го май­дан­чи­ка. Спо­руди­ли його за кош­ти Універ­си­тету – а це 2,5 мільйона гри­вень –  за ініціати­ви Сту­дентсь­ко­го са­мов­ря­дуван­ня. Ро­боти три­вали май­же рік.

«Зат­верд­же­но»
Рішен­ням ви­кон­ко­му СТС «Гарт»
від 21.02.2019 ро­ку про­токол № 1

Підсум­ки
міжвузівсь­ких зма­гань
«Універсіада Львівщи­ни – 2018»

Про­тягом 2018 ро­ку Львівсь­ким об­ласним відділен­ням Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни спіль­но з Львівсь­ким об­ласним спор­тивним то­варист­вом «Гарт» та міжвузівсь­кою на­уко­во-ме­тодич­ною комісією з фізич­но­го ви­хован­ня, здо­ров’я і спор­ту бу­ло про­веде­но комп­лекс спор­тивно-ма­сових за­ходів зі сту­ден­та­ми ВНЗ ІІІ-ІV р.а., ос­новни­ми з яких бу­ли об­ласні зма­ган­ня се­ред сту­дентів за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни – 2018».

01 sp vnz 2019 DSC 896331 трав­ня у Ль­вові вже вдру­ге відбув­ся Все­ук­раїнсь­кий сту­дентсь­кий забіг «Сту­дентсь­ка ми­ля». Дис­танцію дов­жи­ною в од­ну ми­лю те­риторією Стрий­сько­го пар­ку по­дола­ли близь­ко 350 сту­дентів і кур­сантів з 21 універ­си­тету і ко­лед­жу Львівсь­кої об­ласті.

phoca thumb l ss2019 01 DSC 8548Про­тягом тиж­ня, що ми­нув, у Ль­вові відбу­вали­ся зма­ган­ня XIV Універсіади Ук­раїни зі стріль­би з лу­ка, участь у яких взя­ли 143 сту­ден­ти, що предс­тав­ля­ли ко­ман­ди 8 об­ластей. У за­галь­но­команд­но­му підсум­ку із ре­зуль­та­том 1192 оч­ка Львівсь­ка об­ласть здо­була пер­ше місце, знач­но ви­пере­див­ши свої кон­ку­рентів, – Сумсь­ку та Харківсь­ку об­ласті, які посіли дру­ге і третє місце з ре­зуль­та­том 805 та 770 очок відповідно. За ме­жами трій­ки при­зерів опи­нились ко­ман­ди Чернівець­кої (393 оч­ки) об­ласті, м. Києва (383 оч­ки), Вінниць­кої (62 оч­ки), Рівненсь­кої (41 оч­ко) та Одесь­кої (16 очок) об­ластей.