140 років то­му на­родив­ся провідний діяч ук­раїнсь­ко­го спор­тивно­го ру­ху Іван Бо­берсь­кий. Львівсь­ка об­ласна ра­да прий­ня­ла Пос­та­нову про увічнен­ня пам'яті зна­мени­того зем­ля­ка, провідно­го діяча спор­тивно-гімнас­тично­го ру­ху Ук­раїни, од­но­го з ор­ганіза­торів ук­раїнсь­ко­го сокіль­ства Іва­на Бо­берсь­ко­го, ого­лосив­ши 2013 рік Ро­ком Іва­на Бо­берсь­ко­го.

vp-04-01a-apicturepicture1500_27401Се­ред ба­гатьох при­забу­тих пос­та­тей ук­раїнсь­кої історії є ім’я од­но­го з ор­ганіза­торів національ­ної сис­те­ми фізич­но­го ви­хован­ня в Ук­раїні – про­фесо­ра Іва­на Бо­берсь­ко­го, який на­родив­ся 14 серп­ня 1873. На по­чат­ку ми­нуло­го століття він був ліде­ром та од­ним з керівників сокіль­сько­го ру­ху в Га­личині, ак­тивним вій­сько­вим та політич­ним діячем, са­мовідда­ним патріотом Ук­раїни..

Іван Бо­берсь­кий на­родив­ся у селі Доб­ро­гос­тові, що на Дро­гобич­чині, в ба­гатодітній свя­щеницькій ро­дині. Піcля закінчен­ня Самбірсь­кої гімназії шість років студіював німець­ку філо­логію в універ­си­тетах Ль­во­ва та Гра­ца. Са­ме в австрій­сько­му Граці як ак­тивний член там­тешнього ук­раїнсь­ко­го сту­дентсь­ко­го то­варист­ва «Русь» за­хопив­ся ідеєю фізич­но­го ви­хован­ня мо­лодо­го по­коління. Після закінчен­ня студій він здій­снив на­уко­во-прак­тичну по­дорож до Німеч­чи­ни, Франції, Чехії, Швеції, де де­таль­но вив­чав ме­тоди­ку та тен­денції роз­витку фізич­но­го ви­хован­ня.

Роз­по­чав­ши пе­дагогічну діяльність в Європі, Бо­берсь­кий 1901 ро­ку по­вер­таєть­ся до Ль­во­ва, де от­ри­мує по­саду вик­ла­дача німець­кої мо­ви та кла­сич­ної філо­логії в ук­раїнській Ака­демічній гімназії й од­но­час­но вик­ла­дає фізич­не ви­хован­ня в жіночій гімназії сес­тер Ва­силіянок. Енергій­ний та цілесп­ря­мова­ний вчи­тель зумів за ко­рот­кий час згур­ту­вати дов­ко­ла се­бе юнацт­во, розк­рив­ши йому зна­чен­ня та ва­гомість фізич­но­го ви­хован­ня в житті кож­ної ок­ре­мої осо­бис­тості та всієї нації. За­хоп­ле­ний пе­редо­вими євро­пей­ськи­ми іде­ями роз­витку фізич­но­го ви­хован­ня, Бо­берсь­кий зак­лав підва­лини ста­нов­лення спор­тивно­го ру­ху в Західній Ук­раїні. Він зумів ви­корис­та­ти фізич­ну куль­ту­ру як ефек­тивний засіб до про­буд­ження національ­ної свідо­мості, на­мага­ючись вир­ва­ти то­гочас­ний ук­раїнсь­кий за­гал Га­личи­ни з те­нет інерт­ності та провінцій­ності. Його клич «Де си­ла, там во­ля ви­тає» не­мов­би пе­регу­кував­ся зі зна­мени­тим Шев­ченко­вим «Боріте­ся – по­боре­те». 1903 ро­ку Бо­берсь­кий ор­ганізо­вує пер­ший спор­тивний гур­ток, який зго­дом пе­реріс у слав­не спор­тивне то­варист­во «Ук­раїна», наз­ву яко­му учас­ни­ки Ус­та­нов­чих зборів то­варист­ва прий­ня­ли на про­позицію про­фесо­ра. Став­ши ліде­ром ук­раїнсь­ко­го сокіль­сько­го ру­ху, Іван Бо­берсь­кий у серпні 1908 ро­ку очо­лив Львівсь­кий «Сокіл-Бать­ко» – го­лов­ну цент­ра­лю цієї ма­сової ор­ганізації. Са­ме під його керівницт­вом сокіль­ство сяг­ну­ло сво­го апо­гею.

Усвідом­лю­ючи ва­гомість про­паган­ди спор­ту, Бо­берсь­кий поєднує прак­тичну гро­мадсь­ко-спор­тивну діяльність із твор­чою пра­цею. З-під його пе­ра впер­ше ук­раїнсь­кою мо­вою з’яв­ля­ють­ся книж­ки з опи­сами ди­тячих рух­ли­вих за­бав, посібни­ки для за­нят­тя фут­бо­лом, хо­кеєм, тенісом, підруч­ни­ки для підго­тов­ки фахівців із фізич­но­го ви­хован­ня. Бо­берсь­кий пра­цює в ца­рині ство­рен­ня ук­раїнсь­кої спор­тивної терміно­логії, на­мага­ючись на­дати ук­раїнській фізичній куль­турі не тіль­ки національ­но­го ду­ху, але й рідно­го вис­ло­ву. Са­ме він при­думав наз­ву «Пласт» для но­вост­во­реної ук­раїнсь­кої ска­утсь­кої ор­ганізації і ви­дав 1913 ро­ку підруч­ник «Пласт» О. Ти­совсь­ко­го. З ініціати­ви Бо­берсь­ко­го по­чали ви­ходи­ти «Сокіль­ські Вісти», а в 1910–1914 ро­ках він ре­дагує «Вісти з За­поро­жа» – ча­сопис спор­тивних і по­жеж­них то­вариств. Уп­ро­довж три­над­ця­ти років ви­дає 17 праць, ре­дагує спор­тивні сторінки в інших ча­сопи­сах. За­галом, з-під його пе­ра тоді вий­шло по­над сотні га­зет­них публікацій. Бо­берсь­кий об’їжджає Га­личи­ну з ре­фера­тами про зна­чен­ня фізич­ної куль­ту­ри для ук­раїнсь­кої нації, ак­центу­ючи особ­ли­ву ува­гу на за­лученні до за­нять спор­том мо­лоді й жіноцт­ва. На зміну вис­ту­пам в за­лах зго­дом при­ходять по­казові вис­ту­пи «со­колів» на відкри­тому повітрі. Са­ме прив­се­людні спор­тивні ви­дови­ща ста­ли най­кра­щими ар­гу­мен­та­ми для ма­сово­го по­ширен­ня спор­тивно­го ру­ху в Га­личині.

Бо­берсь­кий мріяв про злит­тя всіх ук­раїнсь­ких спор­тивних і по­жеж­них то­вариств. І та­ке єднан­ня відбу­лося на ІІ Шев­ченківсь­ко­му крайово­му святі у Ль­вові у червні 1914 ро­ку за участі 12 ти­сяч осіб з ціло­го краю, се­ред яких бу­ли «Сокіл», «Січ», «Пласт», «Січові Стрільці». Ця ве­лича­ва маніфес­тація ук­раїнців Га­личи­ни і гос­тей з-над Дніпра пе­рет­во­рила­ся на акцію єдності всього ук­раїнства. На злеті впер­ше вис­ту­пили ду­ховні діти Бо­берсь­ко­го Ук­раїнські Січові Стрільці – про­об­раз новітніх ук­раїнсь­ких Зброй­них сил.

У їхньому фор­му­ванні та виш­колі Бо­берсь­кий відіграв особ­ли­ву роль. За його пе­реко­нан­ням, сьогоднішній спорт­смен по­винен бу­ти го­товим ста­ти зі зброєю в ру­ках на за­хист Батьківщи­ни. Са­ме так і ста­лося з ви­бухом Пер­шої світо­вої вій­ни, ко­ли ти­сячі «со­колів», «січо­виків», «плас­тунів» вли­лися в легіон Ук­раїнсь­ких Січо­вих Стрільців, а Іван Бо­берсь­кий оби­раєть­ся чле­ном Боєвої Уп­ра­ви УСС і ви­конує функції скарб­ни­ка легіону УСС та ше­фа відділу вій­сько­вої пре­си.

Із про­голо­шен­ням Західно-Ук­раїнсь­кої На­род­ної Рес­публіки він слу­жить при воєнно­му Міністерстві, яке ске­ровує його 1920 ро­ку Пов­но­важ­ним предс­тав­ни­ком у США та Ка­наді. Вис­ту­па­ючи в ук­раїнсь­ких осе­ред­ках з інфор­мацією про політич­ну си­ту­ацію в Європі, Бо­берсь­кий від імені Ук­раїнсь­ко­го Чер­во­ного Хрес­та зби­рає кош­ти для вдів і сиріт – жертв вій­ни. У травні 1924 ро­ку, ко­ли предс­тав­ницт­во ЗУНР пе­рес­та­ло діяти, він ак­тивно до­пома­гає адап­ту­вати­ся новій хвилі ук­раїнсь­кої еміграції, за­луча­ючи но­воп­ри­булих до суспіль­но­го ук­раїнсь­ко­го жит­тя.

У квітні 1932 ро­ку Іван Бо­берсь­кий пе­реїжджає ближ­че до рідно­го краю і по­селяєть­ся у сло­венсь­ко­му містеч­ку Тржич, де про­жива­ла ро­дина його дру­жини. Він швид­ко віднов­лює зв’яз­ки з Га­личи­ною, не по­рива­ючи кон­тактів з ка­надсь­ки­ми ук­раїнця­ми. Чи­малу ак­тивність ви­яв­ляє у міжна­род­но­му олімпій­сько­му русі, праг­ну­чи ба­чити ук­раїнсь­ких спор­товців учас­ни­ками Олімпій­ських ігор.

На схилі віку Бо­берсь­кий пра­цював над спо­гада­ми та впо­ряд­ко­вував свій ба­гатий архів, сподіва­ючись пе­реда­ти його в Ук­раїну. Нат­рудже­не сер­це ве­лико­го ук­раїнця, ук­раїнсь­ко­го Пєра де Ку­бер­те­на пе­рес­та­ло би­тися у жовтні 1947 ро­ку. По­хова­ний у місті Тржич (Сло­венія).

Іван Ярем­ко