Пе­релік зак­ладів ви­щої освіти Львівсь­кої об­ласті ІІІ-ІV рівнів ак­ре­дитації

Наз­ва нав­чаль­но­го зак­ла­ду Прізви­ще рек­то­ра ЗВО Прізви­ще про­рек­то­ра,
завіду­вача ка­фед­ри фізич­но­го ви­хован­ня
Прізви­ще го­лови
спорт­клу­бу та відповідаль­них за спорт
Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го
79007, м. Львів,
вул. Кос­тюшка, 11
Про­фесор Прис­ту­па Євген Ни­коди­мович
тел.: 255-32-08 
  Левків Во­лоди­мир Іва­нович
тел.: 260-31-88
моб.: 067-340-30-04
Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»
79013, м. Львів,
вул. С. Бан­де­ри, 12
Про­фесор Бо­бало Юрій Ярос­ла­вович
тел.: 258-21-11; 258-26-01; 237-49-93 
Завіду­вач
Ко­рягін Віктор Мак­си­мович

тел.: 276-43-80,
тел.: 276-43-80; 276-43-82
моб.: 050-541-61-34
Сер­бо Євген Ва­сильович
тел.: 276-43-81
моб.:  096-366-58-24
Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет
імені Іва­на Фран­ка

79000, м. Львів,
вул. Універ­си­тетсь­ка, 1
Про­фесор Мель­ник Во­лоди­мир Пет­ро­вич
Тел.: 260-34-02
Завіду­вач
Сірен­ко Ро­мана Ро­манівна
тел.: 276-83-65; 276-83-68
моб.: 096-444-67-92
Ма­тула Сте­пан Сте­пано­вич
тел.: 276-83-67
моб.: 098-254-40-47
Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет
79010, м. Львів,
вул. Пе­карсь­ка, 69
Ака­демік Зімен­ковсь­кий Бо­рис Се­мено­вич
тел.: 260-30-66
тел./факс: 276-79-73
Про­рек­тор
Магльова­ний Ана­толій Ва­сильович
Тел.:275-77-02
Тел./факс: 276-79-73
Моб.: 0677162166
Завіду­вач
Ку­нинець Оль­га Бог­данівна
тел. 276-78-03

Спорт.клуб «Медін»
Стрель­биць­кий Лю­бомир Во­лоди­миро­вич
моб.: 067-451-88-79
Спорт.клуб Ас­ца­туров Євген Єнакійович
тел.: 276-78-20

Дро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка
82100, м. Дро­гобич,
вул. Іва­на Фран­ка, 24
Про­фесор Скот­на Надія Во­лоди­мирівна
тел./факс: (03-24) 41-04-74; (032-44) 3-38-77
Завіду­вач
Сліма­ковсь­кий Олег Ва­сильович
моб.: 067-144-05-19
Спорт. клуб «Ка­меняр»
Ле­меш­ко Олек­сандр Сергійович
моб.: 096-463-17-55; 093-468-08-32
Львівсь­кий тор­го­вель­но-еко­номічний універ­си­тет
79005, м. Львів,
вул. Ту­ган-Ба­рановсь­ко­го, 10
Про­фесор Ку­цик Пет­ро Олексійович
тел.: 275-65-50; 295-81-02
Завіду­вач
Бла­щак Ігор Ми­хай­ло­вич
тел.: 239-96-84
моб.: 067-999-71-00
Спорт.клуб Няв­ко Ігор Іва­нович
тел.: 295-81-68
моб.: 067-733-07-94
Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет
79040, Жовківсь­кий район,
м. Дуб­ля­ни,
вул. В. Ве­лико­го, 1
Ака­демік УААН Снітинсь­кий Во­лоди­мир Ва­сильович
тел.: 224-23-35
тел./факс: 224-29-19
Завіду­вач
Вовк Ігор Ва­сильович
тел.: 224-29-65
тел./факс: 298-07-65
моб.: 067-803-99-50
Спорт.клуб
Ши­меч­ко Андрій Ярос­ла­вович
моб.: 050-151-18-21
Національ­ний лісо­технічний універ­си­тет Ук­раїни
79057, м.Львів,
вул. Ге­нера­ла Чуп­ринки, 103
Ака­демік НАН Ту­ниця Юрій Юрійович
тел.: 237-80-94
тел./факс: 237-89-05
Керівник фізви­хован­ня
Гу­раль Віктор Ми­рос­ла­вович
тел.: 239-27-07
моб.: 067-771-22-44
Спорт.клуб Гу­раль Віктор Ми­рос­ла­вович
моб.: 067-182-38-22
Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій імені С. З. Гжиць­ко­го
79010, м. Львів, вул.Пе­карсь­ка, 50
Про­фесор Сти­бель Во­лоди­мир
Во­лоди­миро­вич
тел.: 260-28-89; 260-28-90
Завіду­вач
Се­менів Бог­дан Сте­пано­вич
моб.: 097-443-43-69
Ба­бич Андрій Ми­хай­ло­вич
моб.: 093-259-00-09
Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва
79020, м. Львів,
вул. Підго­лос­ко, 19
Про­фесор Дур­няк Бог­дан Ва­сильович
тел.: 242-23-40
тел./факс: 252-71-68
Завіду­вач
Лап­ши­на Га­лина Гри­горівна
тел.: 240-73-98
моб.: 067-286-61-52
Відсутній
Львівсь­ка національ­на ака­демія мис­тецтв
79011, м. Львів,
вул. Кубійови­ча, 38
Про­фесор Од­рехівсь­кий Во­лоди­мир Ва­сильович
тел./факс: 276-14-82
Завіду­вач
Рай­тер Ро­ман Іва­нович
моб.: 097-482-99-81
Відсутній
Львівсь­ка дер­жавна му­зич­на ака­демія ім. Ми­коли Ли­сен­ка
79005, м. Львів,
вул. Ни­жанківсь­ко­го, 5
Рек­тор, до­цент Пи­латюк Ігор Ми­хай­ло­вич
тел.: 235-82-68
тел./факс: 235-84-83
Завіду­вач
Міль­чук Ки­рило Іва­нович
тел. 098-496-64-82
Відсутній
Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет внутрішніх справ
79007, м. Львів,
вул. Го­родоць­ка, 26
До­цент Бла­гута Ро­ман Іго­рович
тел.: 258-69-59
тел./факс: 233-11-19
Завіду­вач
Тьор­ло Оле­на Ігорівна
моб.: 067-259-60-93
Відсутній
ДВНЗ «Універ­си­тет банківсь­кої спра­ви»
Львівсь­кий нав­чаль­но-на­уко­вий інсти­тут
79005, м. Львів,
просп. Шев­ченка, 9
До­цент Воз­нюк Ми­кола Андрійович
тел.: 297-72-01
тел./факс: 240-32-84
Бой­чак Іван Бог­да­нович
тел.: 297-72-20 (прохідна)
моб: 068-021-53-38
Відсутній
Львівсь­кий інсти­тут ме­недж­мен­ту
79015, м. Львів, вул. Лісь­ка, 16
Яниць­кий Пет­ро Сте­пано­вич
тел.: 241-90-50; 241-91-46
  Відсутній
Ака­демія су­хопут­них вій­ськ
ім. П. Са­гай­дач­но­го

79012, м. Львів, вул. Ге­роїв Май­да­ну, 32
Про­фесор, ге­нерал-лей­те­нант
Тка­чук Пав­ло.Пет­ро­вич
тел./факс: 238-65-34
На­чаль­ник фізич­ної підго­тов­ки
Ро­ман­чук Сергій Вікто­рович
моб.: 097-479-46-32
Відсутній
Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки життєдіяль­ності МНС Ук­раїни 79000, м. Львів,
вул. Кле­парівсь­ка, 35
Про­фесор Ко­валь Ми­рос­лав
Сте­фано­вич
тел.: 233-32-47
тел./факс: 233-00-88
Про­рек­тор
Мов­чан Іван Олек­санд­ро­вич
тел.: 233-34-52,
Завіду­вач
Ко­валь­чук Андрій Ми­колайович
тел.: 233-02-27,
моб.: 096-465-65-60
Відсутній
Львівсь­кий регіональ­ний інсти­тут дер­жавно­го уп­равління при Пре­зиден­тові Ук­раїни
79491, смт. Брю­ховичі,
вул. Су­хом­линсь­ко­го, 16
Ди­рек­тор, член-ко­рес­пондент НАН Ук­раїни,
За­горсь­кий Во­лоди­мир Сте­пано­вич
тел.: 234-65-68
тел./факс: 234-63-85
  Відповідаль­ний вик­ла­дач
Бак­ла­нов Во­лоди­мир Ми­колайович
тел. фа­куль­те­ту: 244-81-11
моб.: 067-926-37-01
Львівсь­кий інсти­тут міжрегіональ­ної ака­демії уп­равління пер­со­налом
79058, м. Львів,
пр. В. Чор­но­вола, 57
Ле­лик Лю­бов Іванівна
тел.: 240-00-81
тел./факс: 294-00-81
  Вілсутній
Львівсь­кий дер­жавний інсти­тут еко­номіки і ту­риз­му
79007, м. Львів,
вул. Мен­цинсь­ко­го, 8
Ака­демік Бо­чан Ігор Омельяно­вич
тел.: 255-45-47
тел./факс: 255-46-94
Завіду­вач
Зінь Лю­боми­ра Ми­хайлівна
тел.: 272-75-55
моб.: 097-306-14-74
Відсутній
Львівсь­ка Ду­хов­на семінарія
Ху­торівка, 35, 79070
Отець Бой­ко Ігор
тел.: 244-93-59
Дем­чик Юрій Ми­хай­ло­вич
тел. дом.: 239-67-32
моб.: 067-689-01-43
Відсутній
Ук­раїнсь­кий ка­толиць­кий універ­си­тет
вул. Свєнціць­ко­го, 17, 79011
Рек­тор о. д-р Бог­дан Прах
тел.: 275-85-93
тел./факс: 240-99-50
Зас­тупник де­кана з нав­чаль­но-ви­хов­ної ро­боти
к.і.н. Лильо Орест
тел.: 240-99-50
Відсутній

Про­фесор Прис­ту­па Євген Ни­коди­мович

тел.: 255-32-08

За­ван­та­жити повністю до­кумент:
Download this file (перелік ЗВО.pdf)Пе­релік ЗВО