azs logo 1

Aka­demic­ki Związek Spor­to­wy

00–056 Wars­za­wa, ul. Kre­dyto­wa 1A

tel./fax   +48 22 849 71 36
kom.       +48 513 066 210

 E-ma­il:  zg@azs.pl
In­ternet: www.azs.pl

logo aska life

Стра­хова ком­панія Ас­ка-Жит­тя

Зак­ри­те Акціонер­не То­варист­во «Ук­раїнсь­ка Акціонер­на Стра­хова Ком­панія «АС­КА-ЖИТ­ТЯ». Пер­ша в Ук­раїні стра­хова ком­панія, що от­ри­мала ліцензію на стра­хуван­ня жит­тя. «УАСК АС­КА-ЖИТ­ТЯ» по­зиціонуєть­ся на стра­хово­му рин­ку як лайф-ком­панія з ши­роким спект­ром стра­хових пос­луг. Фахівця­ми ком­панії роз­робле­но більш 30 стра­хових прог­рам для юри­дич­них і фізич­них осіб.

Ад­ре­са: вул. Ан­то­нова, 5, оф. 206
              м. Київ, Ук­раїна, 03186

In­ternet: www.as­ka-li­fe.com.ua/ukr/

galka_logo

Львівсь­ка ка­вова фаб­ри­ка «Гал­ка»

На­ша історія — це три­валий шлях до виз­нання на рин­ку ка­ви. Ми прек­расно усвідом­люємо, що ви­роб­ницт­во ка­ви ви­магає ви­сокої якості обс­ма­жуван­ня зе­рен, їх зберіган­ня, по­молу та екс­тракції. Дот­ри­му­ючись усіх стан­дартів якості та пос­та­ча­ючи ли­ше якісні ка­вові зер­на із ба­гатьох країн, ми до­сяг­ли знач­но­го успіху і одер­жа­ли чис­ленні на­горо­ди за свою ро­боту. Усім, хто праг­не приєдна­тись до на­шого дружнього ко­лек­ти­ву, ми до­помо­жемо зро­бити кар’єру. Вам не­обхідно ли­ше скон­такту­ватись із на­ми.

Ад­ре­са: вул. За­повiт­на, 1.
              м. Ль­вiв, Ук­раїна, 79019
Тел.:     (032) 240-91-00

In­ternet: www.gal­ca.ua

tpk_logo

Ком­панія ТПК

Ком­панія ТПК зас­но­вана у Ль­вові в 1992 році. ТПК — найбіль­ший в Ук­раїні ви­роб­ник і пос­та­чаль­ник комп­лек­су будівель­них ма­теріалів для дахів і фа­садів. Збу­това ме­режа ком­панії скла­даєть­ся з 36 філій, 2 з яких роз­та­шовані в Ка­захс­тані, а од­на — в Мол­дові. Ме­режа ав­то­ризо­ваних парт­нерів ТПК налічує 131 ком­панію.  ТПК ро­бить і ре­алізує ме­тало­чере­пицю, проф­насти­ли, фа­садні ка­сети, фа­садні па­нелі, внутрішні стінові ка­сети, про­гони й ак­се­су­ари, во­достічні сис­те­ми, теп­лоізо­ляцію, ман­сардні вікна, полімер­но-бітумні і ПВХ-мемб­ра­ни, па­ро- і гідроізо­ляцію.

Ад­ре­са: вул. Лит­ви­нен­ко, 3, 4-й по­верх
              м. Ль­вiв, Ук­раїна, 79000
Тел.:      +380 32 294-95-85

In­ternet:

lou_logo

Львівсь­ке об­ласне уп­равління коміте­ту фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОНМС Ук­раїни

Ад­ре­са: вул. Сту­са, 2
              м. Ль­вiв, Ук­раїна, 79000
Тел.:      +380 32 276-84-05

In­ternet:
E-ma­il: up­ravlins­port@gma­il.com

ssuu_logo

Спор­тивна сту­денсть­ка спілка Ук­раїни 

Ад­ре­са: вул. Дмитрівсь­ка, 46
              м. Київ, Ук­раїна, 01054
Тел:       (044) 486-62-83
Факc:     (044) 486-44-50

E-ma­il:    ssu­ukiev@ukr.net
In­ternet: www.ssuu.ki­ev.ua

eusa-logo

Єро­пей­ська асоціація сту­дентсь­ко­го спор­ту (EUSA)

Euro­pe­an Uni­ver­si­ty Sports As­so­ci­ation − EUSA
Tomšičeva uli­ca 4
SI-1000 Ljubl­ja­na
Slo­venia
tel.: +386 1 256 0056
fax: +386 1 256 0057

In­ternet: www.eusa.eu

fisu_logo

Всесвітня фе­дерація сту­дентсь­ко­го спор­ту

FI­SU Ge­neral Sec­re­tari­at − Brus­sels
Châte­au de la So­litu­de
54, ave­nue Char­les Schal­ler
B − 1160 Brus­sels, Bel­gi­um
Tel: 32.2.6406873
Fax: 32.2.6401805

In­ternet: www.fi­su.net

vfas_logo

Все­ук­раїнсь­ка фут­боль­на асоціація сту­дентів (ВФАС)

Тел./факс: (044) 521-05-24

start_logo

Швей­не підприємство «Start»

Швей­не підприємство «Start» (пп Бой­ко А.М.) зай­маєть­ся по­шит­тям спор­тивно­го та спе­цодя­гу.Фірма «Start» успішно пра­цює на рин­ку Ук­раїни біль­ше 5 років.Про­понуємо одяг для за­нять фут­бо­лом, бас­кетбо­лом, во­лей­бо­лом, для тре­нувань, для вис­тупів спорт­сменів.

За­мов­лення про­дукції:
Моб.: (067) 771-20-42, (093) 692-62-77

http://www.up­ravlin_sport.ma­il.lviv.ua