П О Л О Ж Е Н Н Я
про ІІІ Спор­тивні ігри Ук­раїни
се­ред ви­щих нав­чаль­них зак­ладів ІІІ-ІV рівнів ак­ре­дитації

1. Ме­та та зав­дання

ІІІ Спор­тивні ігри Ук­раїни се­ред ви­щих нав­чаль­них зак­ладів ІІІ-ІV рівнів ак­ре­дитації про­водять­ся на ви­конан­ня «Дер­жавної прог­ра­ми роз­витку фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту», яка зат­верд­же­на пос­та­новою Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни від 15.11.2006 р. № 1594 і згідно «Ка­лен­дарно­го пла­ну спор­тивно-ма­сових за­ходів Коміте­ту ФВС МОН Ук­раїни на 2012 рік».

Зма­ган­ня про­водять­ся з ме­тою:

– за­лучен­ня біль­шої кіль­кості сту­дентсь­кої мо­лоді до за­нять фізич­ною куль­ту­рою і спор­том:

– по­даль­шо­го роз­витку ігро­вих видів спор­ту се­ред сту­дентсь­кої мо­лоді;

– поліпшен­ня ро­боти з роз­витку видів спор­ту в ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах ІІІ-ІV рівнів ак­ре­дитації;

– відбо­ру кра­щих ко­манд універ­си­тетів з ігро­вих видів спор­ту для участі у Пер­ших Євро­пей­ських сту­дентсь­ких іграх;

– відбо­ру кра­щих сту­дентів-спорт­сменів для участі у скла­дах збірних ко­манд Ук­раїни в  чемпіона­тах Світу се­ред сту­дентів.

2. Терміни і міста про­веден­ня

ІІІ Спор­тивні ігри скла­да­ють­ся з двох за­ходів:

І.  Пер­ший Все­ук­раїнсь­кий сту­дентсь­кий фес­ти­валь з ігро­вих видів спор­ту;

ІІ. Чемпіона­ти Ук­раїни се­ред сту­дентів, які вхо­дять до комп­лек­сно­го заліку Спор­тивних ігор.

За­ван­та­жити повністю до­кумент:
Download this file (Пол.ІІІ-ІУ р.а..doc)По­ложен­ня про ІІІ Спор­тивні ігри