Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2012» з бас­кетбо­лу
1. Львівсь­кий дер­жавний банківсь­кий інсти­тут (ЛДБІ)
2. Дро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет (ДДПУ)
3. Львівсь­ка ко­мерцій­на ака­демія (ЛКА)
4. Львівсь­ка дер­жавна фінан­со­ва ака­демія (ЛДФА)
5. Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки життєдіяль­ності (ЛДУБЖ)
6. Львівсь­ка національ­на ака­демія мис­тецтв (ЛНАМ)
7. Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет (ЛНАУ)