Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни – 2012» з віль­ної бо­роть­би
1. Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка Політехніка» (НУ «ЛП»)
2. Львівсь­кий національ­ний лісо­технічний універ­си­тет (ЛНЛУ)
3. Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет (ЛНАУ)
4. Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри (ЛДУФК)
5. Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет (ЛНМУ)
6. Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет внутрішніх справ (ЛДУВС)
7. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни (ЛНУВМ)