ТАБ­ЛИ­ЦЯ

ре­зуль­татів зма­гань «Універсіада Львівщи­ни – 2012» з віль­ної бо­роть­би се­ред ВЗО III–IV р. а.

Жінки     

Ва­гова ка­тегорія Прізвищ­зе, імя Місце Спор­тивний роз­ряд ВНЗ
1. До 48 кг Ри­бак Іри­на 1 МС ЛДУФК
2. Га­лад­жун Оль­га 2 І ЛНМУ
3. Хо­ма Іло­на 3 І ЛНУВМ
4. Дя­чок Те­тяна 3 І ЛДУФК
1. До 51 кг Шнай­дер Оль­га 1 МС ЛДУФК
2. Го­лов­чак Оле­на 2 І НУ «ЛП»
3. Матвій­чук На­таля 3 І ЛНМУ
4. Ку­сяк Надія 3 КМС ЛДУФК
1. До 55 кг Гу­сяк Іри­на 1 МСМК ЛДУФК
2. Кши­вак Кле­мен­ти­на 2 КМС ЛДУФК
3. Сав­чак Марія 3 І ЛНЛУ
4. Тка­чен­ко Ган­на 3 І ЛНМУ
1.
До 59 кг Скоб­люк Ла­риса 1
МС
ЛДУФК
2.
Гер­гель Ок­са­на 2
МС
ЛДУФК
3.
Кур­не­вич Оль­га 3
І
ЛНЛУ
4.
Домб­ровсь­ка Ка­тери­на 3
МС
ЛДУФК
1.
До 63 кг Ос­тапчук Юлія 1
МСМК
ЛДУФК
2.
Мель­ник Те­тяна 2
КМС
ЛНУВМ
3.
Гой Оль­га 3
І
ЛНУВМ
4.
Хе­мич Рок­со­лана 3
МС
ЛДУФК
1.
До 67 кг Ти­чина Люд­ми­ла 1
КМС ЛДУФК
2.
Ма­зур На­талія 2
КМС ЛНУВМ
3.
Дідун Хрис­ти­на 3
І ЛНУВМ
4.
Шев­чук На­талія 3
І
ЛНУВМ
1.
До 72 кг Ка­уф­ман Хрис­ти­на 1
МС
ЛДУФК
2.
Ра­голя Оль­га 2
КМС
ЛНУВМ
3.
Шар­ко На­талія 3
І
ЛНУВМ
4.
Ко­пець­ка Сніжа­на 3
КМС
ЛНЛУ

 Чо­ловіки

Ва­гова ка­тегорія Прізвищ­зе, імя Місце Спор­тивний роз­ряд ВНЗ
1. До 50 кг Ту­зяк Ро­ман 1 І НУ «ЛП»
2. Гіщак Іван 2 І ЛНЛУ
3. Приш­ляк Віктор 3 І ЛНЛУ
4. Бе­реза Іван 3 КМС ЛНУВМ
1. До 60 кг Пер­ва­чук Олег 1 КМС ЛДУМВС
2. Ге­летій Ос­тап 2 КМС ЛДУФК
3. Гурсь­кий Ми­кола 3 КМС НУ «ЛП»
4. Федьків Андрій 3 КМС ЛНУВМ
1. До 66 кг Ко­лод­ко Ігор 1 КМС ЛНМУ
2. Слю­сарен­ко Сергій 2 КМС ЛДУФК
3. Кіпень Пав­ло 3 КМС ЛДУФК
4. Ру­ден­ко Ро­ман 3 КМС ЛНУВМ
1.
До 74 кг Філе­вич Андрій 1
МС
ЛДУФК
2.
Не­докіс Сергій 2
МС
ЛДУФК
3.
Лах­но Гри­горій 3
І
ЛНЛУ
4.
Гай­ди­чук Ігор 3
І
ЛНЛУ
1.
До 84 кг Пер­ха­люк Во­лоди­мир 1
МС
ЛДУФК
2.
Мель­ник Олег 2
І
ЛНАУ
3.
Бод­нар Ми­хай­ло 3
І
ЛДУФК
4.
Юрас Йосип 3
КМС
НУ «ЛП»
1.
До 96 кг Жа­хано­вич Во­лоди­мир 1
КМС ЛДУФК
2.
Гу­менюк Олег 2
КМС ЛДУФК
3.
Олеш­ке­вич Во­лоди­мир 3
КМС НУ «ЛП»
4.
Ве­ликий Свя­тос­лав 3
І
ЛНЛУ
1.
До 120 кг Си­дорен­ко Пав­ло 1
КМС
ЛНМУ
2.
За­бавсь­кий Андрій 2
І
НУ «ЛП»
3.
Пав­люк Ва­силь 3
І
ЛНАУ
4.
Шур­ка­ло Ро­ман 3
І
НУ «ЛП»
В за­галь­но­команд­но­му заліку:
(чо­ловіки і жінки ра­зом)
1330170951_Metal-gold-blue
ЛДУФК
822 оч.
 1330171038_Metal-silver-blue
ЛНУВМ 660 оч.
 1330171004_Metal-bronze-blue
ЛНЛУ 617 оч.
Взя­ло участь всього: – 204 сту­ден­та. Жінок – 80, в то­му числі МСМК – 2, МСУ – 9, КМС – 5,
Ір. – 24, ІІр. – 40. Чо­ловіків – 124, в то­му числі МСУ – 4, КМС – 13, Ір. – 33, ІІр. – 74.