Ре­зуль­та­ти матчів з фут­бо­лу за прог­ра­мою зма­гань «Універсіада Львівщи­ни − 2012»

Пер­ша гру­па ВНЗ

1. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій
2.  Дро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет
0
0
1. Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет
2. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій
4
1
1. Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет
2. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. І. Фран­ка
6
0
1. Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет
2. Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри
0
0
1. Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри
2. Львівсь­ка ко­мерцій­на ака­демія
3
1
1. Львівсь­ка ко­мерцій­на ака­демія
2. Дро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет
0
0

Дру­га гру­па ВНЗ

1. Національ­ний лісо­технічний універ­си­тет
2. Львівсь­кий інсти­тут банківсь­кої спра­ви
0
0