Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни – 2012» з бас­кетбо­лу
1. Національ­ний Універ­си­тет «Львівсь­ка Політехніка» (НУ «ЛП»)
2. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка (ЛНЛТУ)
3. Національ­ний лісо­технічний Універ­си­тет Ук­раїни (НЛУ)
4. Львівсь­кий Дер­жавний Універ­си­тет Фізич­ної Куль­ту­ри (ЛДУФК)
5. Львівсь­кий Дер­жавний інсти­тут банківсь­кої спра­ви (ЛДБІ)
6. Львівсь­ка ко­мерцій­на ака­демія (ЛКА)
7. Львівсь­кий дер­жав­на фінан­со­ва ака­демія (ЛДФА)
8.
Львівсь­кий Національ­ний Аг­рарний Універ­си­тет (ЛНАУ)


гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Місце про­веден­ня
І гру­па
1. НУ «ЛП» − ЛНЛТУ 1 квітня, 16:00 Спор­тивний комп­лекс НУ «ЛП»
2. ЛДУФК − ЛНУ
1 квітня, 17:15
3. ЛНЛТУ − ЛНУ 3 квітня, 16:00
4.
НУ «ЛП» – ЛДУФК 4 квітня, 17:15
5. ЛДУФК − ЛНЛТУ 10 квітня, 16:00
6. ЛНУ – НУ «ЛП» 10 квітня, 17:15
ІІ гру­па
1.
ЛДФА − ЛДБІ 3 квітня, 16:00 Спор­тивний комп­лекс НУ «ЛП»
2. ЛНАУ – вихідний 3 квітня
3. ЛНАУ − ЛДФА 8 квітня, 16:00
4. ЛДБІ − вихідний 8квітня
5. ЛДБІ − ЛНАУ 10 квітня, 16:00
6. ЛДФА − вихідний 10 квітня
Го­лов­ний суд­дя за­гань:              В. М. Ко­рягін
Го­лов­ний сек­ре­тар за­гань:          М. М. Шу­пяна