Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2013» з фут­за­лу
1. Ака­дамія су­хопутніх вій­ськ Ук­раїни ім. П. Са­гай­дач­но­го (АС­ВУ)
2. Львівсь­кий дер­жавний інсти­тут еко­номіки і ту­риз­му (ЛДІЕіТ)
3. Львівсь­кий дер­жав­ний універ­си­тет без­пе­ки та життєдіяль­ності (ЛДУБЖ)
4. Ук­раїнсь­кий ка­толиць­кий універ­си­тет (УКУ)
5. Львівсь­кий Національ­ний ме­дич­ний Універ­си­тет ім. Да­ни­ла Га­лиць­ко­го (ЛНМУ)
6.
Львівсь­кий національ­ний лісо­технічний універ­си­тет (ЛНЛУ)
7.
Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва (УАД)


гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Спор­тивний зал
І тур
1. АС­ВУ − ЛДІЕіТ 22 бе­рез­ня, 16:30 СКА
2. ЛДУБіЖ – УАД 2 квітня, 18:15 ЛДБІ
3.
ЛНМУ − ЛНЛУ 26 бе­рез­ня, 18:15 ЛДБІ
ІІ тур
4. ЛНЛУ − АС­ВУ 23 квітня, 17:30 ЛДБІ
5. УАД − ЛНМУ 26 бе­рез­ня, 17:30 ЛДБІ
6.
ЛДІЕіТ − ЛДУБіЖ

ІІІ тур
7. ЛНМУ − ЛДУБіЖ

8. АС­ВУ − УАД 27 квітня, 13:30 СКА
9.
НЛУ – ЛДІЕіТ 2 квітня, 17:30 ЛДБІ
IV тур
10. АС­ВУ − ЛНМУ 12 квітня, 16:30 СКА
11.
УАД − ЛДІЕіТ 9 квітня, 17:30 ЛДБІ
12.
ЛНМУ − АС­ВУ 9 квітня, 18:15 ЛДБІ
V тур
13.
АС­ВУ − ЛДУБіЖ 19 квітня, 16:30 СКА
14.
УАД − ЛНЛУ 16 квітня, 17:30 ЛДБІ
15.
ЛДІЕіТ − ЛНМУ 16 квітня, 18:15 ЛДБІ
VІ тур
16.
 

17.
 

18.
 

VІІ тур
19.
 

20.
 

21.