КА­ЛЕН­ДАР ЗМА­ГАНЬ
«Універсіада Львівщи­ни – 2014» з во­лей­бо­лу се­ред ВЗО III–IV р.а.
1 та 2 гру­па: чо­ловіки та жінки

kalendar_voleybol_i-ii_gr-2014a

Ад­ре­са спор­тивних залів:

ЛНУ (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка): вул. Че­рем­ши­ни, 31.
НУ «ЛП» (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»): вул.Сам­чу­ка, 14.
ЛКА (Львівсь­ка ко­мерцій­на ака­демія): вул. Ту­ган-Ба­рановсь­ко­го, 9-А.
ЛДБІ (Львівсь­кий інсти­тут банківсь­кої спра­ви УБС НБУ): вул.Жовківсь­ка, 53.
 

Го­лов­ний суд­дя: Левків В.І.

Зап­ро­шуємо вболіваль­ників на матчі ко­манд та вболіва­ти за свій вуз!!!