Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2015» з фут­за­лу
1. Ака­демія су­хопутніх вій­ськ Ук­раїни ім. П. Са­гай­дач­но­го (АС­ВУ)
2. Львівсь­ка Ко­мерцій­на Ака­демія (ЛКА)
3. Львівсь­ка Ду­хов­на Семінарія (ЛДС)
4. Львівсь­ка дер­жавна фінан­со­ва ака­демія (ЛДФА)
5. Львівсь­кий Національ­ний ме­дич­ний Універ­си­тет ім. Да­ни­ла Га­лиць­ко­го (ЛНМУ)
6.
Львівсь­кий національ­ний лісо­технічний універ­си­тет (ЛНЛУ)
7.
Національ­ний лісо­технічний універ­си­тет Ук­раїни (НЛУУ)


гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Спор­тивний зал
І тур
1. УАД – ЛКА 9 бе­рез­ня, 15:30 ЛКА
2. ЛДС – АС­ВУ 11 бе­рез­ня, 78:00 ЛДС
3.
ЛДФА – ЛНМУ 26 бе­рез­ня, 18:15 ЛІБС
4.
НЛУУ – вихідний

ІІ тур
5. ЛНМУ – ЛДС 17 бе­рез­ня, 19:30 ЛДС
6. АС­ВУ – УАД  17 бе­рез­ня, 17:00 СКА
7.
ЛКА – НЛУУ 16 бе­рез­ня, 15:30 ЛКА
8.
ЛДФА – вихідний

ІІІ тур
9. НЛУУ – АС­ВУ 25 бе­рез­ня, 14:30 ЛДБІ
10. УАД – ЛНМУ 23 бе­рез­ня, 15:00 ЛДБІ
11.
ЛДС – ЛДФА 24 бе­рез­ня, 19:30 ЛДС
12.
ЛКА – вихідний

IV тур
13. ЛДФА – УАД 30 бе­рез­ня – 04 квітня
14.
ЛНМУ – НЛУУ 1 квітня, 14:30 ЛДБІ
15.
АС­ВУ – ЛКА 30 бе­рез­ня, 15:30 ЛКА
16.
ЛДС – вихідний

V тур
17.
ЛКА – ЛНМУ 6 квітня, 15:30 ЛКА
18.
НЛУУ – ЛДФА 8 квітня, 14:30 ЛДБІ
19.
УАД – ЛДС 16 квітня, 18:15 ЛДБІ
20. АС­ВУ – вихідний
VІ тур
21.
ЛДС – НЛУУ 22 квітня, 19:30 ЛДС
22.
ЛДФА – ЛКА  20 квітня, 15:30 ЛКА
23.
ЛНМУ – АС­ВУ 7 квітня, 17:00 СКА
24. УАД – вихідний
VІІ тур
25.
ЛКА – ЛДС 27 квітня, 15:30 ЛКА
26.
АС­ВУ – ЛДФА 21 квітня, 17:00 СКА
27.
НЛУУ – УАД 29 квітня, 14:30 ЛДБІ