Logo Gart KRUGLEphoca thumb l Wrestling VNZ 02aДня­ми на нав­чаль­но-спор­тивній базі літніх видів спор­ту Міністерс­тва обо­рони Ук­раїни прой­шли зма­ган­ня з віль­ної бо­роть­би се­ред сту­дентів універ­си­тетів, ака­демій та інсти­тутів Львівщи­ни за прог­ра­мою «Універсіади Львівщи­ни – 2016».

До участі у зма­ган­нях за­яви­лись 11 ко­манд, зок­ре­ма ко­ман­ди, які предс­тав­ля­ли Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Д. Га­лиць­ко­го, Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет, Ук­раїнсь­ку ака­демію дру­карс­тва, Національ­ну ака­демію су­хопут­них вій­ськ ім. Геть­ма­на П. Са­гай­дач­но­го, Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри, Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка, Дро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка, Національ­ний лісо­технічний універ­си­тет Ук­раїни, Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. З. Гжиць­ко­го, Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет внутрішніх справ. Ор­ганіза­тора­ми зма­гань тра­дицій­но вис­ту­пили Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни, Львівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во сту­дентів «Гарт» за підтрим­ки Фе­дерації віль­ної бо­роть­би Львівсь­кої об­ласті.

За­галом за пе­ремо­гу на борцівсь­ких ки­лимах зма­гали­ся по­над 230 учас­ників. У зма­ган­нях взя­ли участь відомі спорт­сме­ни, пе­реможці та при­зери євро­пей­ських та світо­вих пер­шостей: Ок­са­на Гер­гель (Чемпіон­ка Світу 2015, При­зер­ка Чемпіона­ту Євро­пи 2016), Вікторія Лукінсь­ка (при­зер Чемпіона­ту Світу се­ред ка­детів), Люд­ми­ла Ти­чина (при­зер Чемпіона­ту Євро­пи се­ред юніорів), Іван Петрів (при­зер Чемпіона­ту Євро­пи се­ред мо­лоді). По­рядок зустрічей виз­на­чав­ся но­мером же­реба, який от­ри­мав ко­жен спорт­смен на за­галь­но­му і відкри­тому же­реб­ку­ванні. Спорт­сме­ни зма­гали­ся між со­бою за олімпій­ською сис­те­мою у 8-ми ва­гових ка­тегоріях.

Пе­ред по­чат­ком турніру з по­бажан­ня­ми успішно вис­ту­пити та на­путніми сло­вами до учас­ників чемпіона­ту звер­ну­лися на­чаль­ник нав­чаль­но-спор­тивно­го відділу Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни Ігор Вовк, зас­лу­жений тре­нер Ук­раїни з віль­ної бо­роть­би А. Пістун, го­лов­ний суд­дя зма­гань, май­стер спор­ту Ук­раїни Рос­тислав Пер­ва­чук.

За ре­зуль­та­тами осо­бис­тих зма­гань се­ред чо­ловіків та жінок пер­ше місце у ко­манд­но­му заліку ви­боро­ла ко­ман­да Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. З. Гжиць­ко­го (634 оч­ки), дру­геЛьвівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри (626 очок), а третєзбірна Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» (580 очок).

Пе­реможці та при­зери зма­гань на­город­женні гра­мота­ми Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт».


Успіхів в Універсіаді Ук­раїни!

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни