Logo Gart KRUGLEphoca thumb l Swim 12aЗа­вер­ши­лись зма­ган­ня «Універсіади Львівщи­ни – 2016» з пла­ван­ня. се­ред сту­дентів ви­щих нав­чаль­них. Цьогорічна сту­дентсь­кий чемпіонат з пла­ван­ня відбу­вав­ся на пла­валь­них доріжках 50-ти мет­ро­вого ба­сей­ну комп­лек­су вод­них видів спор­ту «Ак­ва­парк «Пляж» та ор­ганізо­вував­ся спіль­но Львівсь­ким об­ласним відділен­ням Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни, Львівсь­ким об­ласним спор­тивним то­варист­вом сту­дентів «Гарт» та Фе­дерацією пла­ван­ня Львівсь­кої об­ласті.

По­над 100 плавців по­казу­вали свою май­стерність та виз­на­чали кра­щих у 14-ти ви­дах прог­ра­ми та 2-х ес­та­фетах. Учас­ни­ки предс­тав­ля­ли ко­ман­ди 6-ти ви­щих нав­чаль­них зак­ладів, зок­ре­ма збірні Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Да­нила Га­лиць­ко­го, Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва та Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ ім. Пет­ра Са­гай­дач­но­го.

Тра­дицій­но у пер­ший день зма­гань відбу­лась це­ремонія уро­чис­то­го відкрит­тя, в ме­жах якої з по­бажан­ня­ми лег­кої во­ди та стрімких стартів до спорт­сменів звер­ну­лися на­чаль­ник Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни Ана­толій Ігна­тович, пре­зидент Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт» Бог­дан Юх­ниць­кий та го­лова фе­дерації пла­ван­ня Львівщи­ни Андріян Гут­ник.

У підсум­ку після двох зма­галь­них днів трій­ка лідерів у за­галь­но­команд­но­му заліку виг­ля­дає нас­тупним чи­ном:

I місце – Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри з ре­зуль­та­том 990 очок;
II місце – Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» з ре­зуль­та­том 897 очок;
ІІІ місце – Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. Іва­на Фран­ка – 831 оч­ко.

Пе­реможці на дис­танціях відзна­чені ме­даля­ми та дип­ло­мами, а ко­ман­ди-при­зери – куб­ка­ми.

Вітаємо спорт­сменів і тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни

Пе­реможці на дис­танціях відзна­чені ме­даля­ми та дип­ло­мами, а ко­ман­ди-при­зери – куб­ка­ми.