Logo Gart KRUGLE

phoca thumb l Badminton 07aДня­ми у па­лаці спор­ту Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка відбу­лись зма­ган­ня з бадмінто­ну се­ред сту­дентів універ­си­тетів та ака­демій Львівщи­ни в ме­жах «Універсіади Львівщи­ни – 2016». У зма­ган­нях взя­ли участь ко­ман­ди 5 вишів: Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету імені Да­нила Га­лиць­ко­го, Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету, Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри та Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка.

За прог­ра­мою, сту­ден­ти зма­гались в осо­бис­тих (жінки, чо­ловіки), пар­них та ко­манд­них ви­дах.

Чемпіона­ми зма­гань ста­ли:

  • осо­бисті се­ред чо­ловіків – Гур­ка­ло В. (ЛДУФК);
  • осо­бисті се­ред жінок – Ле­ма Т. (ЛДУФК);
  • парні се­ред чо­ловіків – Гур­ка­ло В., То­дорук В. (ЛДУФК);
  • парні се­ред жінок – Ко­чеко­ва Л., Темніко­ва В. (ЛНУ ім. І.Фран­ка);
  • змішані па­ри – Гур­ка­ло В., Ле­ма Т. (ЛДУФК).

Од­нак, за ре­зуль­та­тами зма­гань у ко­манд­но­му заліку пер­ше місце сен­сацій­но посіли спорт­сме­ни Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, наб­равши 536 очок. Дру­ге місце посіли сту­ден­ти Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри з су­мою 534 очок, пос­ту­пив­шись пе­ремож­цю ли­ше 2-ма оч­ка­ми. На третьому місці опи­нила­ся збірна ко­ман­да Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету імені Д. Га­лиць­ко­го, яка наб­ра­ла 450 балів.

На­гадаємо, що ор­ганіза­тора­ми зма­гань тра­дицій­но вис­ту­пили Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни та Львівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во сту­дентів «Гарт».

Пе­реможці та при­зери зма­гань на­город­женні гра­мота­ми Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт». За підсум­ка­ми зма­гань бу­де сфор­мо­вано сту­дентсь­ку збірну об­ласті, яка предс­тав­ля­тиме Львівщи­ну на Сту­дентсь­ких спор­тивних іграх.Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни