Logo Gart KRUGLEphoca thumb l greek wrestling 01У Па­лаці спор­ту Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» відбу­лись зма­ган­ня з гре­ко-римсь­кої бо­роть­би за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни – 2016». Відповідно до пра­вил у цьому виді спор­ту, який досі но­сить оз­на­ки ген­дерно­го дис­ба­лан­су, зма­гали­ся ли­ше чо­ловіки – сту­ден­ти 10 ви­щих нав­чаль­них зак­ладів Львівщи­ни.

У зма­ган­нях взя­ли участь по­над 100 спорт­сменів у 8-ми ва­гових ка­тегоріях. За пе­ремо­гу на борцівсь­ких ки­лимах зма­гали­ся збірні Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Да­нила Га­лиць­ко­го, Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го, Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету внутрішніх справ, Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету, Дро­гобиць­ко­го дер­жавно­го пе­дагогічно­го універ­си­тету імені І.Фран­ка, Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва та Національ­но­го лісо­технічно­го універ­си­тету Ук­раїни.

За підсум­ка­ми нап­ру­женої бо­роть­би, яка три­вала про­тягом двох днів зма­гань, трій­ка лідерів у за­галь­но­команд­но­му заліку виг­ля­дає нас­тупним чи­ном:

I місцеЛьвівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го з ре­зуль­та­том326 очок;
II місцеЛьвівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри з ре­зуль­та­том308 очок;
ІІІ місце Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»304 оч­ки.

Пе­реможці та при­зери зма­гань на­город­женні гра­мота­ми ор­ганіза­торів. На­гадаємо, що ор­ганіза­тора­ми зма­гань тра­дицій­но вис­ту­пили Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни та Львівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во сту­дентів «Гарт».

Вітаємо спорт­сменів і тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни