Logo Gart KRUGLEBoxing collage aЦьогорічні зма­ган­ня з бок­су за прог­ра­мою «Універсіади Львівщи­ни – 2016» се­ред сту­дентів та аспірантів універ­си­тетів та ака­демій Львівщи­ни про­ходи­ли в онов­ле­ному залі Па­лаці спор­ту Національ­но­го універ­си­тету «Львів­сь­ка по­лі­тех­ніка».

Про­тягом трьох днів за зван­ня сту­дентсь­ко­го чемпіона Львівщи­ни зма­гались предс­тав­ни­ки 8-ми ви­щих нав­чаль­них зак­ладів, зок­ре­ма ко­ман­ди Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Да­нила Га­лиць­ко­го, Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ ім. Пет­ра Са­гай­дач­но­го, Національ­но­го лісо­технічно­го універ­си­тету Ук­раїни, Львівсь­кої ко­мерцій­ної ака­демії та Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва. На ринг ви­ходи­ли бок­се­ри у 10-ти ва­гових ка­тегоріях.

Після нап­ру­жено­го про­тис­то­ян­ня трій­ка лідерів у за­галь­но­команд­но­му заліку виг­ля­дає нас­тупним чи­ном:

  • I місцеЛьвівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри753 оч­ки;
  • II місцеНаціональ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»738 очок;
  • ІІІ місце Ака­демія су­хопут­них вій­ськ ім. П. Сай­гай­дач­но­го568 очок.

На­гадаємо, що ор­ганіза­тора­ми зма­гань тра­дицій­но вис­ту­пили Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни та Львівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во сту­дентів «Гарт», а пе­реможці та при­зери зма­гань на­город­женні гра­мота­ми Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт».

Вітаємо спорт­сменів і тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог та ве­селих Ве­ликодніх свят.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни