Logo Gart KRUGLE02 Futzal Lviv aПро­тягом двох місяців у спор­тивних комп­лек­сах нав­чаль­них зак­ладів Львівщи­ни три­вали зма­ган­ня Універсіади Львівщи­ни з фут­за­лу се­ред сту­дентів – ок­ре­мо се­ред чо­ловіків та жінок.

В сту­дентсь­ко­му чемпіонаті взя­ли участь ко­ман­ди 14-ти ви­щих нав­чаль­них зак­ладів, зок­ре­ма Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Да­нила Га­лиць­ко­го, Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, Львівсь­ко­го тор­го­вель­но-еко­номічно­го універ­си­тету, Дро­гобиць­ко­го дер­жавно­го пе­дагогічно­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету, Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Ґжиць­ко­го, Національ­но­го лісо­технічно­го універ­си­тету Ук­раїни, Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва, Львівсь­ко­го нав­чаль­но-на­уко­вого інсти­туту ДВНЗ «Універ­си­тет банківсь­кої спра­ви», Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету без­пе­ки життєдіяль­ності, Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ ім. Пет­ра Са­гай­дач­но­го та Львівсь­кої Ду­хов­ної Семінарії Свя­того Ду­ха.

Се­ред чо­ловічих ко­манд, за ре­зуль­та­тами зма­гань, кра­щою ста­ла ко­ман­да Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», дру­гою – Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету, а третьою – збірна Дро­гобиць­ко­го дер­жавно­го пе­дагогічно­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка. Таб­ли­ця ре­зуль­татів пер­шості се­ред чо­ловіків з фут­за­лу має виг­ляд:

02 Futzal Lviv tabl

Тра­дицій­но, ор­ганіза­тора­ми зма­гань вис­ту­пили Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни та Львівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во сту­дентів «Гарт». Пе­реможці та при­зери зма­гань на­город­женні гра­мота­ми.

Вітаємо спорт­сменів і їх тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни