Logo Gart KRUGLEDzudo Lviv aОд­ним із ос­танніх видів зма­гань «Універсіади Львівщи­ни-2016», який відбу­вав­ся до по­чат­ку каніку­ляр­но­го періоду, бу­ло дзю­до. Сту­ден­ти та сту­дент­ки ви­щих нав­чаль­них зак­ладів ІІІ-ІV рівнів ак­ре­дитації бо­ролись за першість у Па­лаці спор­ту Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка полі­тех­ніка»,− ко­лишньому спорт­ком­плексі «Тру­дові ре­зер­ви». Тра­дицій­но, ор­ганіза­тора­ми зма­гань вис­ту­пили Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни та Львівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во сту­дентів «Гарт».

По­над 130 учас­ників по­казу­вали свою май­стерність та виз­на­чали кра­щих се­ред чо­ловіків та жінок. Участь прий­ня­ли ко­ман­ди 5-ти ви­щих нав­чаль­них зак­ладів, зок­ре­ма збірні Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Да­нила Га­лиць­ко­го та Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ ім. Пет­ра Са­гай­дач­но­го.

Пе­ред по­чат­ком зма­гань відбу­лась це­ремонія уро­чис­то­го відкрит­тя, в ме­жах якої з по­бажан­ня­ми вда­лих вис­тупів до спорт­сменів звер­ну­лися на­чаль­ник Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни Ана­толій Ігна­тович та зас­лу­жений тре­нер Ук­раїни, го­лов­ний суд­дя зма­гань Андрій На­доп­та.

І хо­ча у зма­ган­нях се­ред чо­ловіків пер­ше місце ви­боро­ла ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, пе­ремо­гу у за­галь­но­команд­но­му заліку здо­була збірна Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка, яка пе­ремог­ла се­ред жінок, а та­кож не­пога­но вис­ту­пила у чо­ловічих су­тич­ках.

У підсум­ку трій­ка лідерів у за­галь­но­команд­но­му заліку виг­ля­дає нас­тупним чи­ном:

  • I місце – Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. Іва­на Фран­ка з ре­зуль­та­том 807 очок;
  • II місце – Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри з ре­зуль­та­том 795 очок;
  • ІІІ місце – Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» – 690 очок.

Ви­соке місце ЛНУ імені Іва­на Фран­ка ста­ло мож­ли­вим зав­дя­ки участі у зма­ган­нях сту­дент­ки Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка, чемпіон­ки Ук­раїни, при­зера Чемпіонатів світу та Євро­пи Ва­сили­ни Ки­ричен­ко. В. Ки­ричен­ко, а та­кож інші пе­реможці та при­зери зма­гань на­город­женні гра­мота­ми.

Вітаємо спорт­сменів і тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни