Logo Gart KRUGLENavarija Universiade aНе зва­жа­ючи на по­годні прим­хи, – зли­ва, що чер­гу­вало­ся із сон­цем, Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни спіль­но із об­ласним спор­тивним то­варист­вом сту­дентів «Гарт» змог­ли на ви­соко­му рівні ор­ганізу­вати і про­вес­ти об­ласний сту­дентсь­кий чемпіонат з вес­лу­ван­ня на бай­дар­ках і ка­ное «Універсіади Львівщи­ни – 2016» се­ред сту­дентів ви­щих нав­чаль­них зак­ладів ІІІ-ІV рівнів ак­ре­дитації.

У зма­ган­нях, що тра­дицій­но відбу­вали­ся на вес­лу­валь­но-спор­тивній базі Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з ФВС Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни у с. На­варія Пус­то­митівсь­ко­го району прий­ня­ли участь ко­ман­ди 7-ми ви­щих нав­чаль­них зак­ладів, зок­ре­ма збірні Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету, Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го, Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Д. Га­лиць­ко­го та Львівсь­ко­го тор­го­вель­но-еко­номічно­го універ­си­тету.

Спорт­сме­ни про­демонс­тру­вали свою май­стерність в 14-ти дис­танціях: осо­бисті та ко­мандні се­ред чо­ловіків та жінок.

За підсум­ка­ми сту­дентсь­ко­го чемпіона­ту у за­галь­но­му заліку третій рік поспіль пер­ше місце посіла ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри з ре­зуль­та­том 846 очок. На дру­ге місце підня­лись спорт­сме­ни Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету з ре­зуль­та­том 637 очок. Третє місце зай­ня­ла ко­ман­да Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» з ре­зуль­та­том 609 очок.

За трій­кою при­зерів на чет­верто­му місці ви­яви­лись сту­ден­ти Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка, а спорт­сме­ни Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Д. Га­лиць­ко­го, що впер­ше прий­ня­ли участь з зма­ган­нях, посіли 5 місце обій­шов­ши ко­ман­ду Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го на 58 очків.

Усі пе­реможці та при­зери зма­гань на­город­женні гра­мота­ми та дип­ло­мами від ор­ганіза­торів.

Вітаємо спорт­сменів і тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни