Logo Gart KRUGLEphoca thumb l Un turizm 01aЦього ро­ку сту­дентські зма­ган­ня зі спор­тивно­го ту­риз­му зміни­ли свою тра­дицій­ну ло­кацію і замість с. Зібол­ки Жовківсь­ко­го району Універсіада Львівщи­ни зі спор­тивно­го ту­риз­му 2016 відбу­валась у Сколівсь­ко­му районі Львівщи­ни.

У за­ході, що тра­дицій­но ор­ганізо­вуєть­ся Львівсь­ким об­ласним відділен­ням Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни, взя­ло участь 70 спорт­сменів, які предс­тав­ля­ли 5 ко­манд ви­щих нав­чаль­них зак­ладів Львівщи­ни. Зок­ре­ма, за пе­ремо­гу зма­гали­ся збірні Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, Львівсь­ко­го інсти­тут еко­номіки і ту­риз­му та Львівсь­ко­го тор­го­вель­но-еко­номічно­го універ­си­тету.

В пер­ший день зма­гань учас­ни­ки Універсіади розмісти­лися у влас­них на­метах на га­лявині з пра­вої сто­рони від щи­та «Павлів потік», що у смт. Ско­ле. Після оз­найом­лення з онов­ле­ною прог­ра­мою зма­гань та про­веден­ня же­реб­ку­ван­ня, роз­по­чалась кон­курс­на прог­ра­ма біля ту­ристсь­кої ват­ри, що вклю­чала кон­курс на кра­щий табір, ку­харів (при­готу­ван­ня ко­заць­ко­го куліша), ту­рис­тичної пісні та фо­тог­рафій.

На дру­гий день, після офіцій­но­го відкрит­тя, роз­по­чав­ся крос-похід на го­ру Ла­пата з еле­мен­та­ми орієнту­ван­ня та в’язан­ня ту­рис­тичних вузлів.

До­ла­ючи пе­реш­ко­ди учас­ни­кам до­велось бо­роти­ся з до­щем і пер­шим кар­патсь­ким снігом, але усі ко­ман­ди успішно по­дола­ли вип­ро­буван­ня, але трій­ка пе­реможців суттєво зміни­лась у порівнянні із ми­нулим ро­ком. У за­галь­но­му підсум­ку най­кра­ще до но­вих умов адап­ту­вали­ся сту­ден­ти Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, які посіли 1 місце. 2 місце та срібні на­горо­ди ви­боро­ла збірна Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, а третє місце посіли ми­нулорічні чемпіони,− сту­ден­ти Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка». По­за трій­кою при­зерів опи­нили­ся сту­дентські ко­ман­ди Львівсь­ко­го інсти­туту еко­номіки і ту­риз­му та Львівсь­ко­го тор­го­вель­но-еко­номічно­го універ­си­тету, які посіли 4 та 5 місця відповідно.

{xtypo_info} Усі пе­реможці та при­зери зма­гань на­город­женні гра­мота­ми та дип­ло­мами від ор­ганіза­торів. {/xty­po_in­fo}

Вітаємо спорт­сменів і тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни