Logo Gart KRUGLEtenis aПро­тягом трьох днів збірні се­ми вишів зма­гались за першість в «Універсіаді Львівщи­ни-2016» та виз­на­чили кра­щих спорт­сменів в осо­бис­тих зма­ган­нях.

Про­тягом трьох днів збірні се­ми вишів зма­гались за першість в «Універсіаді Львівщи­ни-2016» та виз­на­чили кра­щих спорт­сменів в осо­бис­тих зма­ган­нях.

Се­ред жінок в трій­ку лідерів увій­шли: сту­ден­ти Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри – Фе­дори­шин Анас­тасія (1 місце) та Колб Надія (3 місце) та сту­дент­ка Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» – Ря­поно­ва Анас­тасія (2 місце).

Се­ред чо­ловіків при­зера­ми ста­ли: сту­дент Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри – Бой­чук Ро­ман (1 місце), сту­дент Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» – Со­кир­ко Ярос­лав (2 місце) та спорт­смен Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету – Лит­ви­нюк Андрій (3 місце).

У за­галь­но­команд­но­му заліку пер­ше місце посіла ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, на дру­гому місці розмісти­лась збірна Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», на третьому – спорт­сме­ни Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету імені Да­нила Га­лиць­ко­го.

Прес-служ­ба СТС «Гарт»