«ЗАТ­ВЕРД­ЖЕ­НО»
Рішен­ням ви­кон­ко­му СТС «Гарт»
від 21. 02. 2017 ро­ку про­токол № 1

Підсум­ки міжвузівсь­ких зма­гань
«Універсіада Львівщи­ни − 2016»

У 2016 році Львівсь­ким об­ласним відділен­ням Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни спіль­но з Львівсь­ким об­ласним спор­тивним то­варист­вом «Гарт» та міжвузівсь­кою на­уко­во-ме­тодич­ною комісією з фізич­но­го ви­хован­ня, здо­ров’я і спор­ту ор­ганізо­вано та про­веде­но ряд спор­тивно-ма­сових за­ходів зі сту­ден­та­ми універ­си­тетів, ака­демій та інсти­тутів (ВНЗ ІІІ–ІV рівнів ак­ре­дитації), ос­новни­ми з яких ста­ли об­ласні зма­ган­ня се­ред сту­дентів за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни − 2016».

Фінальній час­тині Універсіади пе­реду­вали зма­ган­ня се­ред нав­чаль­них груп, курсів, фа­куль­тетів у ВНЗ, в яких взя­ло участь 40600 учас­ників.

Згідно із ка­лен­дарним пла­ном та по­ложен­ням, відбу­лися зма­ган­ня «Універсіада Львівщи­ни − 2016» з 36 видів прог­ра­ми, у яких взя­ли участь 265 збірних ко­манд ВНЗ Львівщи­ни.

У фіналь­них зма­ган­нях за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни-2016» взя­ли участь 3321 спорт­сменів з 17 ВНЗ.

Найбіль­ше ко­манд ви­щих нав­чаль­них зак­ладів взя­ло участь в зма­ган­нях з фут­за­лу (чол.) – 14, арм­рестлінгу – 12, во­лей­бо­лу (чол.) – 12, бо­роть­би віль­ної – 11, бо­роть­би гре­ко-римсь­кої – 10, лег­кої ат­ле­тики – 10, фут­бо­лу – 10.

На ви­соко­му ор­ганізацій­но­му та про­фесій­но­му рівні про­веде­но зма­ган­ня у Львівсь­ко­му дер­жавно­му універ­си­теті фізич­ної куль­ту­ри, Львівсь­ко­му національ­но­му універ­си­теті ім. Іва­на Фран­ка, Національ­но­му універ­си­теті «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­му національ­но­му ме­дич­но­му універ­си­теті ім. Д. Га­лиць­ко­го, Львівсь­ко­му тор­го­вель­но-еко­номічно­му універ­си­теті, Львівсь­ко­му національ­но­му аг­рарно­му універ­си­теті, Львівсь­ко­му нав­чаль­но-на­уко­вому інсти­туті ДВНЗ «Універ­си­тет банківсь­кої спра­ви», Львівсь­ко­му національ­но­му універ­си­теті ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. Ґжиць­ко­го, Львівсь­ко­му дер­жавно­му універ­си­теті без­пе­ки життєдіяль­ності.

Вод­но­час, слід звер­ну­ти ува­гу на низь­ку зацікав­леність що­до участі у зма­ган­нях за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни − 2016» сту­дентів Львівсь­ко­го дер­жавно­го інсти­туту еко­номіки і ту­риз­му, які взя­ли участь ли­ше в од­но­му виді прог­ра­ми (спор­тивний ту­ризм), а та­кож Львівсь­кої національ­ної му­зич­ної ака­демії імені М. В. Ли­сен­ка, сту­ден­ти якої про­тягом ос­танніх п’яти років вза­галі не прий­ма­ють участі у зма­ган­нях.

Та­кий стан засвідчує не­дос­татню ува­гу або її пов­ну відсутність керівників цих нав­чаль­них зак­ла­дах до пи­тань про­паган­ди здо­рово­го спо­собу жит­тя, за­лучен­ня сту­дентсь­кої мо­лоді до за­нять фізич­ною куль­ту­рою і спор­том.

Пос­та­нова ви­кон­ко­му про підсум­ки міжвузівсь­ких зма­гань «Універсіада Львівщи­ни − 2016» (пов­ний текст)