КА­ЛЕН­ДАР ЗМА­ГАНЬ
«Універсіада Львівщи­ни – 2017»
з во­лей­бо­лу (чо­ловіки та жінки) II етап

voleybol man wuman 2017

Ад­ре­са спор­тивних залів:
ЛНУ (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка): вул. Че­рем­ши­ни, 31.
ЛІБС (Львівсь­кий інсти­тут банківсь­кої спра­ви УБС НБУ): вул.Жовківсь­ка, 53.
ЛНУВМБ (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни  та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го): вул.Пе­карсь­ка, 50.
ЛДУБЖ (Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки життєдіяль­ності МНС Ук­раїни): вул.Кле­парівсь­ка, 35.

Го­лов­ний суд­дя: Левків В.І.

Зап­ро­шуємо вболіваль­ників на матчі ко­манд та вболіва­ти за свій вуз!!!