Ка­лен­дар ігор
з фут­за­лу 
се­ред  ВНЗ
«Універсіада Львівщи­ни − 2017»

I гру­па (чо­ловіки)
Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2017» з фут­за­лу
1. НУ «ЛП» − Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»
2. НЛУУ − Національ­ний львівсь­кий лісо­технічний універ­си­тет Ук­раїни
3. ЛНАУ − Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет
4. ДДПУ − Дер­жавний Дро­гобиць­кий пе­дагогічний універс­ти­тет ім. І. Фран­ка
5. ЛДУФК – Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри
6. ЛДУБЖД – Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки життєдіяль­ності
7. ЛНУВМ та БТ – Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го
8. НАСВ – Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го

Futzal Kalendar I group (man)

На­гадуємо, що в ка­лен­дарі зма­гань, мож­ливі зміни.