Ка­лен­дар ігор
з фут­за­лу 
се­ред  ВНЗ
«Універсіада Львівщи­ни − 2017»

II гру­па (чо­ловіки) 

Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2017» з фут­за­лу
1. ЛНУ − Львівсь­кий національ­ний Універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка
2. УАД – Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва
3. ЛТЕУ – Львівсь­кий торгівель­но-еко­номічний універ­си­тет
4. Ду­хов­на семінарія – Львівсь­ка ду­хов­на семінарія Свя­того Ду­ха
5. ЛНМУ – Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Да­нила Га­лиць­ко­го
6. ЛННІ ДВНЗ «УБС»  − Львівсь­кий нав­чаль­но-на­уко­вий інсти­тут ДВНЗ «Універ­си­тет банківсь­кої спра­ви»
7. УКУ – Ук­раїнсь­кий ка­толиць­кий універ­си­тет

Futzal Kalendar II group (man)2018

На­гадуємо, що в ка­лен­дарі зма­гань, мож­ливі зміни.