Ка­лен­дар ігор
з фут­за­лу 
се­ред  ВНЗ
«Універсіада Львівщи­ни − 2017»

(жінки)
Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2017» з фут­за­лу
1. НУ «ЛП» − Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»
2. ЛНАУ − Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет
3. ДДПУ − Дер­жавний Дро­гобиць­кий пе­дагогічний універс­ти­тет ім. Іва­на Фран­ка
4. ЛДУФК – Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри
5. ЛНУВМ та БТ – Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го
6. ЛНУ – Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. Іва­на Фран­ка
7. ЛНМУ- Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Да­нила Га­лиць­ко­го
8. ЛТЕУ – Львівсь­кий тор­го­во-еко­номічний універ­си­тет

Futzal Kalendar (woman)

На­гадуємо, що в ка­лен­дарі зма­гань, мож­ливі зміни.