Ка­лен­дар зма­гань
з пла­ван­ня 
се­ред  ВНЗ
«Універсіада Львівщи­ни − 2017»

Зма­ган­ня се­ред сту­дентів ВНЗ III–IV р.а. відбу­дуть­ся 03–04 бе­рез­ня 2017 ро­ку в ба­сейні КВВС «Ак­ва­парк «Пляж».

По­чаток зма­гань: 12:00 год.                                             Роз­минка: 11:00 год.

ПРОГ­РА­МА ЗМА­ГАНЬ
Пер­ший день
Дру­гий день
Ес­та­фета 4×50 в/с (чол.,жін.) 200 м в/ст.
100 м н/с 100 м брас
400 м в/с 50 м бат.
50 м  в/с 200 м н/с
200 м комп. 50 м брас
50 м н/с 200 м бат.
200 м брас 100 м в/с
100 м бат. Ес­та­фета 4×50 м комб. (чол.,жін.)

Го­лов­ний суд­дя зма­гань: Не­рода Віктор Лукіч (тел. (050) 370-32-70)

Ува­га всім предс­тав­ни­кам ко­манд! Технічну за­яв­ку та кар­точки учас­ників зма­гань по­дати до 13:00 1 бе­рез­ня 2017 ро­ку!