universiada lvivshchyny 2017a4–5 жовт­ня 2017 ро­ку на стадіоні «Ди­намо» (вул. Яне­ва, 10) прой­дуть зма­ган­ня з лег­кої ат­ле­тики за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни – 2017». Тут Ви мо­жете пе­рег­ля­нути ка­лен­дар та за­ван­та­жити фор­му за­яв­ки.

Ка­лен­дар зма­гань
«Універсіада Львівщи­ни – 2017»
з лег­кої ат­ле­тики

Kalendar Legka atletyka aЗа­яв­ки від ко­манд потрібно надісла­ти до 1 жовн­тя 2017 ро­ку в елект­рон­но­му виг­ляді за ад­ре­сою: ol­ha_sli­sen­ko@ukr.net

Оригіна­ли за­явок не­обхідно по­дати 3 жовт­ня го­лов­но­му сек­ре­тарю зма­гань під час на­ради предс­тав­ників ко­манд, яка відбу­деть­ся 03.10.2017р. о 15:00 на ка­федрі лег­кої ат­ле­тики ЛДУФК (вул. Че­рем­ши­ни, 17). Стар­тові про­токо­ли бу­дуть сфор­мо­вані та вивішені на дошці для стар­то­вих про­токолів пе­ред по­чат­ком зма­гань.