kross v parke a26 жовт­ня в Стрий­сько­му пар­ку біля ка­фед­ри фіз. ви­хован­ня НУ «Львівсь­ка політехніка» прой­дуть зма­ган­ня з кро­су за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни − 2017».

Оригіна­ли за­явок не­обхідно по­дати 26 жовт­ня до по­чат­ку зма­гань. Ко­жен учас­ник по­винен ма­ти стар­то­ву кар­точку. Склад ко­ман­ди 30 чо­ловік. По­чаток зма­гань о 16:00. Старт дис­танцій по черзі за прог­ра­мою по мірі закінчен­ня по­передньої дис­ципліни.

У прог­рамі зма­гань: 500м. (жінки) / 1км (чо­ловіки) /1км (жінки) / 3км (чо­ловіки).

Керівник зма­гань: Пав­лось Р.М. (Тел: 0679615660.)

За ма­теріала­ми сай­ту Фе­дерації лег­кої ат­ле­тики Львівсь­кої об­ласті