Розк­лад ігор зма­гань
се­ред сту­дентів зак­ладів ви­щої освіти
«Універсіада Львівщи­ни-2018»
се­ред чо­ловічих ко­манд з ганд­бо­лу

1.    Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го (ЛДУФК)
2.    Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» (НУ ЛП)
3.    Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка (ЛНУ)

4.    Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет (ЛНАУ)
5.    Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій імені Сте­пана Ґжиць­ко­го (ЛНУВМ та БТ)

Да­та Го­дина Ко­ман­ди Місце про­веден­ня
21 трав­ня 2018 ро­ку 15:00 ЛДУФК − ЛНУВМ та БТ СКА
22 трав­ня 2018 ро­ку
15:00 ЛДУФК − ЛНУ Зал НУ «ЛП»
17:00 НУ «ЛП» − ЛНУВМ та Б
23 трав­ня 2018 ро­ку
16:00 ЛДУФК − НУ «ЛП» Зал ЛНУ
17:00 ЛНУ – ЛНАУ
18:00 НУ «ЛП» − ЛНУ
24 трав­ня 2018 ро­ку
15:00 ЛДУФК – ЛНАУ СКА
17:00 ЛНУВМ та БТ − ЛНУ Зал НУ «ЛП»
За до­мов­леністю НУ «ЛП» − ЛНАУ  
ЛДУФК − НУ «ЛП»  

 Го­лов­ний суд­дя зма­ганьМель­ник Ва­лерій Олек­санд­ро­вич

Примітка. У розк­ладі мож­ливі зміни.