Ка­лен­дар ігор
з фут­за­лу 
се­ред  ВНЗ
«Універсіада Львівщи­ни − 2018»

(жінки)

 

Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2018» з фут­за­лу
1. ЛНУ − Львівсь­кий національ­ний Універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка
2. ЛДУФК – Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри
3. ЛТЕУ – Львівсь­кий торгівель­но-еко­номічний універ­си­тет
4. ЛНАУ − Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет
5. ДДПУ − Дер­жавний Дро­гобиць­кий пе­дагогічний універс­ти­тет ім. І. Фран­ка
6. ЛНУВМ та БТ – Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го
7. НУ «ЛП» − Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»
8. ЛНМУ Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Да­нила Га­лиць­ко­го

Futzal Kalendar woman 2018