Zag_1

І. Ме­та і зав­дання

ХІ літня Універсіада Ук­раїни про­водить­ся згідно з Єди­ним ка­лен­дарним пла­ном спор­тивних зма­гань Ук­раїни на 2013 рік, з ме­тою сти­мулю­ван­ня роз­витку  фізич­ної  куль­ту­ри та спор­ту у ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах ІІІ-ІV рівнів ак­ре­дитації та підго­тов­ки до ХХVІІ Всесвітньої літньої Універсіади і інших міжна­род­них зма­гань.

ІІ. Терміни і міста про­веден­ня фіналь­них зма­гань

1 Бокс 01 – 07 квітня Іва­но-Франківськ
2 Бадмінтон 03 – 07 бе­рез­ня Дніпро­пет­ровськ
3  Стриб­ки у во­ду  12 – 16 бе­рез­ня  Ми­колаїв
4 Пла­ван­ня 27 – 30 бе­рез­ня Дніпрод­зержинськ
5 Стріль­ба кульова 01 – 05 квітня Львів
6 Бо­роть­ба на по­ясах 05 – 06 квітня Чер­ка­си
7 Бо­роть­ба віль­на та гре­ко-римсь­ка 05 – 08 квітня Львів
8 Ша­хи 07 – 14  квітня Львів
9  Теніс настіль­ний  16 – 21 квітня Н. Ка­хов­ка (Хер­сонсь­ка обл.)
10 Бо­роть­ба сам­бо 18 – 20 квітня Харків
11 Фех­ту­ван­ня 15 – 24 квітня Львів
12 Регбі-7 25 – 27 квітня Оде­са
13 Гімнас­ти­ка ху­дож­ня 25 – 28 квітня Кіро­вог­рад
14 Дзю­до 26 – 29 квітня Су­ми
15 Гімнас­ти­ка спор­тивна 10 – 14 трав­ня Київ
16 Вес­лу­ван­ня ака­демічне 12 – 15 трав­ня Дніпро­пет­ровськ
17 Лег­ка ат­ле­тика 16 – 19 трав­ня Ял­та (АР Крим)
18 Фут­бол – чо­ловіки зо­нальні 26 – 31 трав­ня Оде­са, Кре­мен­чук,
Ів.-Франківськ, Київсь­ка обл.
19 Важ­ка ат­ле­тика 20 – 24 трав­ня Ска­довськ (Хер­сонсь­ка обл.)
20 Бас­кетбол – чо­ловіки зо­нальні 21 – 26 трав­ня Львів, Київ, Оде­са, Харків
21 Бас­кетбол – жінки зо­нальні 29.03 – 03.04 Іва­на-Франківськ, Київ, Хер­сон
22 Во­лей­бол – чо­ловіки зо­нальні 23 – 28  трав­ня Рівне, Чернігів, Хмель­ниць­кий, Су­ми
23 Во­лей­бол – жінки зо­нальні 23 – 28  трав­ня Луцьк, Вінни­ця, Дніпро­пет­ровськ, Пол­та­ва
24 Вес­лу­ван­ня на бай­дар­ках і ка­ное 16 – 19 черв­ня Дніпро­пет­ровськ
25 Во­лей­бол пляж­ний 04 – 07 черв­ня Оде­са
26 Теніс 06 – 11 черв­ня Хер­сон
27 Во­лей­бол – жінки    
28 Бас­кетбол – жінки 20 – 30 квітня Київ
29 Во­лей­бол – чо­ловіки    
30 Бас­кетбол – чо­ловіки  
31 Фут­бол − жінки 15 – 23 черв­ня Чернігів
32 Фут­бол – чо­ловіки 08 – 12 черв­ня  
День приїзду вка­зано пер­шим