Для то­го, щоб взя­ти участь в за­ходах або спор­тивних зма­ган­нях, які про­водять­ся пе­рера­хова­ними сту­дентсь­ки­ми спор­тивни­ми ор­ганізаціями не­обхідно бу­ти чле­ном спор­тивно­го сту­дентсь­ко­го то­варист­ва, по­дати за­яв­ку та ви­кона­ти умо­ви відповідно до по­ложен­ня про да­ний захід.