Розділ І Фізич­на куль­ту­ра

Ство­рен­ня умов для роз­витку фізич­ної куль­ту­ри у сфері освіти

1. За­без­пе­чен­ня обов’яз­ко­вого про­веден­ня у за­галь­но­освітніх, про­фесій­но-технічних нав­чаль­них зак­ла­дах уроків з фізич­ної куль­ту­ри не мен­ше трьох разів на тиж­день.

Міністерс­тво освіти і на­уки, мо­лоді та спор­ту Ук­раїни, Ра­да міністрів Ав­то­ном­ної Рес­публіки Крим, об­ласні, Київсь­ка та Се­вас­то­поль­ська міські дер­жадміністрації
2012-2016

2. Удос­ко­нален­ня у нав­чаль­них зак­ла­дах сис­те­ми конт­ро­лю за ста­ном фізич­но­го роз­витку та здо­ров'я ви­хованців, учнів та сту­дентів

Міністерс­тво освіти і на­уки, мо­лоді та спор­ту Ук­раїни, Міністерс­тво охо­рони здо­ров'я Ук­раїни, Ака­демія пе­дагогічних на­ук Ук­раїни, інші цент­ральні ор­га­ни ви­конав­чої вла­ди, до сфе­ри уп­равління яких на­лежать нав­чальні зак­ла­ди
2012-2016

3. Про­веден­ня у нав­чаль­них зак­ла­дах фізкуль­тур­но-оз­до­ров­чих та спор­тивно-ма­сових за­ходів з ме­тою за­лучен­ня дітей та мо­лоді, у т.ч. дітей-інвалідів до ак­тивних за­нять спор­том та по­пуля­ризації спор­тивно­го ру­ху в Ук­раїні («Стар­ти надій», «Ко­заць­кий гарт», «Діти – олімпій­ська надія Ук­раїни», Все­ук­раїнсь­ка олімпіада учнів за­галь­но­освітніх нав­чаль­них зак­ладів).

Міністерс­тво освіти, на­уки, мо­лоді та спор­ту Ук­раїни, Ра­да міністрів Ав­то­ном­ної Рес­публіки Крим, об­ласні, Київсь­ка та Се­вас­то­поль­ська міські дер­жадміністрації
2012-2016

За­ван­та­жити повністю до­кумент:
Download this file (заходи цільової програми на 2012 - 2016р..doc)за­ходи цільової прог­ра­ми на 2012 − 2016р..doc